› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Diplomski studijski program

Naziv studijskog programa:

Diplomski sveučilišni studij Inženjerstvo okoliša sa smjerovima: Geoinženjerstvo okoliša, Upravljanje vodama i Upravljanje okolišem

Nositelj i izvođač studijskog programa:

Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Trajanje studijskog programa:

2 godine (120 ECTS bodova)

Akademski/stručni naziv po završetku studija:

Sveučilišni magistar/magistra inženjer/inženjerka Inženjerstva okoliša

Uvjeti upisa:

Diplomski studij upisuje osoba koja je završila preddiplomski studij Geotehničkog fakulteta ili srodni preddiplomski program te drugi odgovarajući fakultet završen u zemlji ili inozemstvu, uz provjeru položenih ispita i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, o čemu odlučuje Odbor za nastavu. Osobe koje su završile srodni stručni studij mogu upisati diplomski studij na Geotehničkom fakultetu ako je to predviđeno Odlukom Fakultetskog vijeća. Upis na diplomski studij je uvjetovan polaganjem diferencijskih ispita.

Izbor između pristupnika obavlja se razredbenim postupkom. Razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za upis studenata u I. godinu studija, a imenuje ga Fakultetsko vijeće za svaku akademsku godinu na prijedlog dekana iz redova nastavnika i suradnika Fakulteta. Temeljem rezultata razredbenog postupka Povjerenstvo formira rang listu i određuje pristupnike koji su sukladno natječaju stekli pravo upisa na Fakultet.

Ishodi učenja na razini diplomskog studijskog programa Inženjerstvo okoliša su::

ZAJEDNIČKI ISHODI
 • koristiti napredna znanja iz prirodnih znanosti, matematike i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša;
 • sintetizirati načela zaštite okoliša u pripremi projektne dokumentacije i izvedbi projekata;
 • upravljati okolišem na održiv način i preuzeti osobnu i timsku odgovornost za strateško odlučivanje i uspješno provođenje i izvršenje zadataka;
 • izvoditi složene radnje te primijeniti složene metode, instrumente, alate i materijale u inženjerstvu okoliša;
 • primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša te preuzeti društvenu i etičku odgovornost za posljedice.
SMJER „Geoinženjerstvo okoliša“
 • planirati i organizirati geofizička istraživanja u svrhu otkrivanja ležišta mineralnih sirovina, vodonosnika, determinacije geološke građe pliće Zemljine kore u svrhu temeljenja graditeljskih i hidrotehničkih objekata i detekcije otpada;
 • planirati, osmisliti i organizirati terenske istražne radove i laboratorijska ispitivanja u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvu;
 • predložiti i preporučiti minerske radove u graditeljstvu za iskope raznih namjena, u cestogradnji, pri izradi hidrotehničkih i podzemnih građevina, rušenju nesvrhovitih objekata i eksploataciji mineralnih sirovina;
 • planirati, osmisliti i preporučiti izvedbu i sanaciju složenih geotehničkih građevina u tlu: duboki i plitki temelji, nasute brane, nasipi, tuneli, klizišta, potporne konstrukcije, iskopi, građevinske jame, prometnice u usjecima i zasjecima, odlagališta otpada i slično;
 • prikupljati, analizirati, vizualizirati i rješavati srednje složene zadatke vezane uz daljinska istraživanja u području geotehničkog inženjerstva okoliša; primjena terestričkih, aerofotogrametrijskih snimaka i skeniranih podataka te njihova interpretacija i implementacija s brojčanim vrijednostima iz baza podataka u različite tematske GIS-ove; analiza i primjena satelitskih snimaka iz različitih misija s raznovrsnim senzorima koji prikupljaju podatke s ciljem njihovih primjena u: geofizici, geologiji, hidrotehnici, poljoprivredi i šumarstvu, prostornom planiranju i zaštiti okoliša, procjenama o kvaliteti zraka;
 • predlagati, planirati i surađivati kod izvođenja svih vrsta radova s ciljem uklanjanja onečišćivala ili remedijacije tla i vode posebnim materijalima za zaštitu okoliša,
 • procijeniti rizik i surađivati u izradi studija izvedivosti srednje složenih problema u inženjerstvu okoliša te suradnja u izradi elaborata prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu.
SMJER „Upravljanje vodama“
 • primijeniti legislativu iz područja vodnog gospodarstva;
 • projektirati, planirati i izvoditi vodoistražne radove u vodonosnicima međuzrnske, pukotinske i pukotinsko-kaverozne poroznosti u svrhu zaštite i korištenja vodnih resursa, te planirati, nadzirati i organizirati geofizička istraživanja u svrhu vodoistražnih radova i temeljenja graditeljskih i hidrotehničkih objekata;
 • projektirati, planirati i nadzirati izvođenje projekata melioracijskih i regulacijskih sustava, te sustava vodoopskrbe i odvodnje i pratiti, analizirati i vrednovati rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
 • sudjelovati u radu timova pri izradi planova upravljanja vodnim područjima i hidroloških studija riječnih bazena, organizirati podatke o vodnim objektima i pojavama u baze podataka i izraditi GIS projekt za potrebe vodnog gospodarstva;
 • izraditi geostatističke prostorne analize promjene koncentracije onečišćivala, karte prirodne i specifične ranjivosti, opasnosti i rizika vodonosnika, te primijeniti geokemijske metode u istraživanju vodnih resursa i tla;
 • Izraditi matematički model vodonosnika međuzrnske poroznosti, te sudjelovati u projektima zaštite izvorišta pitke vode;
 • sudjelovati u znanstveno-istraživačkim projektima iz područja inženjerstva okoliša i istraživanja vodnih resursa.
SMJER „Upravljanje okolišem“
 • organizirati aktivnosti poslovnog subjekta u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša i održivog razvoja;
 • primijeniti metode zaštite prirode u inženjerskim zahvatima u okolišu;
 • koristiti inženjerska znanja i načela zaštite okoliša i energetske učinkovitosti pri radu poslovnog subjekta;
 • izraditi program istražnih radova/mjerenja i monitoringa za pojedinu sastavnicu okoliša te interpretirati dobivene rezultate;
 • procijeniti rizik i surađivati u izradi studija izvedivosti srednje složenih problema u inženjerstvu okoliša;
 • surađivati u izradi elaborata prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu;
 • koordinirati i izrađivati studije elaborata zaštite okoliša, studije utjecaja na okoliš i dokumentaciju za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša;
 • pratiti stanje i emisije okoliša – pojedinih sastavnica okoliša te koordinirati i pripremati izvješća za pojedine sastavnice okoliša;
 • koordinirati interdisciplinarne timove u pripremi, realizaciji i nadzoru zaštite okoliša.