› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Nastavni program

VI. LJETNI (aestivum) SEMESTAR (semestre) - preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša - 2019./2020.

Prezime nastavnika
(Cognomen magistri)
Naslov kolegija
(Index lectionum)
Sati tjedno
(Quot horae per hebd.)
ECTS bodovi
(ECTS puncta)
predavanja
(lectionum)
vježbi
(exercitationum)
Kavur Geotehničko-ekološki zahvati 2 2 5
Biondić R. Hidrogeologija 2 2 5
Ptiček Siročić Analitička kemija okoliša 2 2 5
Mesec Eksploatacija mineralnih sirovina 2 2 5
* * * * * IZBORNI PREDMETI
Premur * Emisije i imisije u okoliš 2 2 5
Premur * Geotehnički i hidrotehnički strojevi 2 2 5
Ivandić * Geotehničke građevine 2 2 5
Strelec * Geotehnička terenska istraživanja 2 2 5
/ * Hidrotehničke građevine 2 2 5
Kiš-Glavaš * Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 1 8 5
Završni rad 5

/ u ak.god. 2019./2020. kolegij Hidrotehničke građevine se ne izvodi
Student upisuje jedan (1) izborni predmet (*) prema vlastitom izboru, a u dogovoru sa predmetnim nastavnikom ostvaruje satnicu i sve obveze upisom tog predmeta.