› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Doc. dr. sc.

Ivan Kovač


E-mail:

Telefon: 408-925

Kat/soba: 1/22

ŽIVOTOPIS

Rođen sam u Varaždinu, 1963. godine. Diplomirao sam na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988. godine. Sljedeće dvije godine radio sam u kamenolomu dolomita. Od 1990. godine radim na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i uglavnom se bavim primjenom statističkih metoda u geotehnici, posebno u praćenju i analizi kvalitete podzemne vode. Magistrirao sam na Prirodoslovno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani 1995. godine, a doktorirao sam na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docent izabran sam 2005. godine U siječnju 2011. godine ponovno sam izabran u znanstveno-nastavno zvanje docent u području tehničkih znanosti, polje: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: rudarstvo. Izabran sam za prodekana za nastavu i upravljanje kvalitetom na Geotehničkom fakultetu u akademskim godinama 2011./2012. i 2012./2013.

POPIS RADOVA

  • Marijanović, P., Ivanković, T., Kovač, I.: "KRIGING VARIANCE AS AN INDICATOR OF GEOTECHNICAL HAZARD", XIIIth European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Prague, 2003.
  • Kovač, I.: "STATISTIČKO-VARIOGRAFSKA ANALIZA KEMIJSKOG SASTAVA PODZEMNE VODE VARAŽDINSKE REGIJE", doktorska disertacija, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004.
  • Grdjan, D., Kovač, I., Kovačev-Marinčić, B.: "UTJECAJ ZAGAĐIVAČA NA KVALITETU PODZEMNE VODE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI", Savjetovanje "Tehnologije zbrinjavanja otpada" u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Varaždin, 2006.