› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Dr. sc.

Jelena Loborec


E-mail:

Telefon: +385 42 408 956
Mob: +385 91 3302911
Kat/soba: 3/96

Kolegiji:
GIS

GIS u geotehnici

Hidrogeologija

Diplomirala: 2007.
Doktorirala: 2013.

Nastavna djelatnost

Na preddiplomskom studiju drži auditorne vježbe iz kolegija Hidrogeologija i Sanitarni problemi okoliša te vježbe u praktikumu iz kolegija GIS. Na diplomskom studiju drži vježbe u praktikumu iz kolegija GIS u inženjerstvu okoliša i auditorne vježbe iz kolegija Upravljanje kakvoćom voda.
Pomagala u izradi te bila neposredni voditelj nekoliko završnih i diplomskim radova, te jednog rada za Rektorovu nagradu.

Znanstvene i stručne djelatnosti

Područje interesa su hidrogeološki aspekti zaštite podzemnih voda, s posebnim naglaskom na procjenu ranjivosti, opasnosti i rizika od onečišćenja podemnih voda. Sudjelovala na projektu MZOS-a "Osjetljivost krških vodonosnih sustava" (Projekti). Sudjelovala na više stručnih projekata te u izradi elaborata za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta u kršu, gdje joj je glavni zadatak bio digitalna obrada podataka, izrada GIS baze podataka i kartografska priprema (Stručni projekti).