› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Mr.sc. viši predavač

Vitomir Premur,


E-mail:

Telefon: 408-913

Kat/soba: 1/31

ŽIVOTOPIS

Godine 1981. diplomirao na Višoj geotehničkoj školi u Varaždinu, 1985. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu geotehničko usmjerenje, a 1992. magistrirao na istom fakultetu. Od 1985. do 1987. god. u Koprivničkim ugljenokopima u osnivanju; od 1987. do 1992. god. na Institutu za geotehniku-Varaždin (današnji Geotehnički fakultet Varaždin) pripravnik-postdiplomant; od 1992. do 1993. god. u Rudarskoj i kemijskoj školi u Varaždinu voditelj odjela za geomehaniku i projektiranje; od 1993. god. na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu asistent iz predmeta oplemenjivanje mineralnih sirovina a potom kao viši predavač predmeta zaštita okoliša. U Koprivničkim ugljenokopima surađuje u izradi projektne dokumentacije i na mjestu voditelja jame.Za vrijeme rada na Institutu za geotehniku-Varaždin sudjelovao na znanstvenim projektima vezanim za zbrinjavanje specijalnog i tehnološkog otpada (letećeg pepela, otpadnih ulja, fosfogipsa, REA gipsa, mulja bioloških pročistača). Uz navedeno vodio laboratorijske vježbe iz predmeta oplemenjivanje mineralnih sirovina. Pohađao seminar Izgaranje u fluidiziranom sloju, ISOT 4-6. 4. 1990. Zagreb i seminar: Instalation and Operation of Flue Gas Desulphurization and NOx Abatment at the Power Plant Weist 22.-24. 6. 1992. Karlsruhe, Njemačka. Sudjeluje na znanstvenom projektu SVIBOR-a br. 2-99-153: Oplemenjivanje i recikliranje industrijskog i komunalnog otpada. Uz navedeno vodi više desetaka geotehničkih istražnih radova za potrebe temeljenja, sanacije građevina i sanacije klizišta; vodi više rudarskih istražnih radova; vodi izradu ili sudjeluje u izradi niza studija o utjecaju na okoliš, povjerenstava o procjeni urjecaja i revizija rudarskih projekata.

POPIS RADOVA

 • Premur, V., Gazarek, M. (1992): Rezultati ispitivanja peletiranog sitnozrnog anorganskog otpada te mogućnost korištenja u građevinarstvu, Zbornik radova simpozija Industrija nemetala u obnovi i razvoju Hrvatske, 23. i 24. travnja 1992 god., str. 179-187, Zagreb.
 • Levačić, E., Gazarek, M., Premur, V. (1992): Investigation of Solubility of Fly Ash Pellets by means of Electrical Conductivity for Damping Purposes. Proc. Int. conference: Environment and Mineral Processing, 2.-3. 7. 1992. god., pp. 54-57. Ostrava.
 • Gazarek, M., Premur, V., Levačic, E. (1993): Phosphogypsum pelletization tests. Proc. of Int. Conference: Energy Waste and Environment, 18.-20. 5. 1993. god, pp. 179-186, Pieštany, Slovakia.
 • Gazarek, M. i Premur, V. (1993): Pelletizing of Fine Industrial Solid Wastes: A Contribution to the Protection of The Environment. XVIII International mineral processing congress, 23-28 May, pp. 1473-1477, Sydney, Australia.
 • Premur V. (1995): Ekološki aspekti oplemenjivanja pijeska u "Pješčari Jerovec", 2. savjetovanje HDMTT geotehnički problemi u urbanim sredinama, 4-6. listopad 1995. god, str. 179.-185., Varaždin.
 • Premur, V; Levačić, E; Gotić, I. (1996): Istraživanje otpadne kamene vune u cilju recikliranja, str. 79-89, Zbornik simpozija Zaštita prirode i okoliša i eksploatacija mineralnih sirovina, 18.-21. rujna 1996.god, Varaždin.
 • Gotić, I; Levačić, E; Premur, V; Dodigović, I; Štuhec, D: (1996): Mogučnost iskorištena jalovine kamenoloma Donje Orešje, Zbornik simpozija Zaštita prirode i okoliša i eksploatacija mineralnih sirovina, str. 73-79, 18.-21. rujan 1996. god, Varaždin.
 • Pranjić, J; Krklec, N; Premur, V. (1999): Limestone extraction and environment protection at Marčan quarry, str. 29-42, Croatian Geotechnical Journal, Vol 7, No. 13-14, April 1999. Varaždin.
 • Premur. V; Nuić, J; Mayer, D; Gotić, I; (2000): Korištenje napuštenog glinokopa u Turčinu za odlaganje komunalnog otpada, VI Međunarodni simpozij gospodarenje otpadom Zagreb 2000, str. 371-382, 15.-17. listopada 2000. god, Zagreb.
 • Premur. V; Braun, K; Levačić, E; (2002): Odabir najpovoljnije lokacije deponija otpada - primjer grad Slatina, VII Međunarodni simpozij gospodarenje otpadom Zagreb 2002. str. 3537-546, 13.-15. listopad 200. god, Zagreb.
 • Premur. V; Salopek. B; (2004): Recycling of Waste Mineral Wool, Zbornik radova REWAS'04, Gloval symposium on racycling, waste treatment and clean technology, Volume III, str. 2789-2790, 26.-29. listopad, Madrid
 • Pranjić, J; Krklec, N; Premur, V. (1999): Limestone extraction and environment protection at Marčan quarry, str. 29-42, Croatian Geotechnical Journal, Vol 7, No. 13-14, April 1999. Varaždin.
 • Premur. V; Nuić, J; Mayer, D; Gotić, I; (2000): Korištenje napuštenog glinokopa u Turčinu za odlaganje komunalnog otpada, VI Međunarodni simpozij gospodarenje otpadom Zagreb 2000, str. 371-382, 15.-17. listopada 2000. god, Zagreb.
 • Premur. V; Braun, K; Levačić, E; (2002): Odabir najpovoljnije lokacije deponija otpada - primjer grad Slatina, VII Međunarodni simpozij gospodarenje otpadom Zagreb 2002. str. 3537-546, 13.-15. listopad 200. god, Zagreb.
 • Premur. V; Salopek. B; (2004): Recycling of Waste Mineral Wool, Zbornik radova REWAS'04, Gloval symposium on racycling, waste treatment and clean technology, Volume III, str. 2789-2790, 26.-29. listopad, Madrid.