› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Preddiplomski studijski program

Naziv studijskog programa: Preddiplomski sveučilišni studij Inženjerstvo okoliša

Nositelj i izvođač studijskog programa: Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Trajanje studijskog programa: 3 godine = 180 ECTS bodova

     a. I. godina - 60 ECTS bodova
     b. II. godina - 60 ECTS bodova
     c. III. godina - 60 ECTS bodova
Uvjeti upisa: završena četverogodišnja srednja škola, položen razredbeni ispit/državna matura

Ishodi učenja na razini preddiplomskog studijskog programa Inženjerstvo okoliša su:

 • primjena znanja iz matematike, prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina u oblikovanju elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša;
 • identificiranje, analiza i rješavanje manje zahtjevnih zadataka iz područja inženjerstva okoliša;
 • korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata važnih u praksi inženjerstva okoliša;
 • pripremanje i izrada tehničkog dijela natječajne dokumentacije potrebne za raspis javnog natječaja;
 • izrada tehničkih crteža, manje zahtjevnih proračuna, dijagrama i sudjelovanje u izradi podloga za potrebe projektne dokumentacije;
 • planiranje istražnih radova i sudjelovanje u programima sanacije onečišćenog tla i vode i sudjelovanje u planiranju istražnih radova u području geotehnike i hidrotehnike
 • prikupljanje tehničkih podataka i sudjelovanje u odabiru najpovoljnije opreme za izvođenje terenskih istražnih radova pri sanaciji onečišćenog tla i voda;
 • predlaganje strojarske opreme, tehnoloških procesa i odabranih postupaka obrade onečišćenog tla i voda, komunalnog i opasnog otpada;
 • prikupljanje i spremanje podataka za korištenje geografskoga informacijskog sustava (GIS) pri izradi katastra odlagališta otpada, odnosno pri izradi baze podataka o stanju kakvoće vode i tla;
 • organiziranje opažačkih mreža u sklopu korištenja i zaštite vodnih resursa;
 • uzorkovanje tla, površinskih i podzemnih voda u hazardnom ili običnom stanju;
 • izvođenje trasiranja podzemnih tokova;
 • provođenje standardnih hidrotehničkih mjerenja i kontrolnih mjerenja na hidrotehničkim građevinama;
 • procjenjivanje rizika i suradnja u izradi studija izvedivosti srednje složenih problema u inženjerstvu okoliša;
 • suradnja u izradi elaborata prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu i studije o utjecaju zahvata na okoliš;
 • suradnja u projektiranju i izvođenju radova eksploatacije i prerade mineralnih sirovina.
Zvanje i kompetencije koje student stekne završetkom sveučilišnog preddiplomskog studija odgovarajuća su za praćenje diplomskoga sveučilišnog programa na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, a omogućavaju mu i praćenje diplomskih studija iz srodnih područja na drugim tehničkim studijima te praćenje različitih programa cijeloživotnog obrazovanja.
Završetkom studijskog programa student je osposobljen za sljedeće poslove:

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka Inženjerstva okoliša