Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Popis stručnih projekata

Kategorija: Istraživanje i projekti

Naziv projekta: Studija utjecaja zahvata na okoliš golf igralište Stancija Grande - Savudrija
Interval projekta: 2016.-2019.
Investitor: COIN Inženjering d.o.o., Pula
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Mjerenje piezometara na nasipima i branama HE Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava
Interval projekta: 2016.-2017.
Investitor: HEP (Hrvatska elektroprivreda)
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sa pripremom dokumentacije i ishođenjem potvrde da je zahvat prihvatljiv za prirodu te izrada Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole - sanacija napuštenog odlagališta
Interval projekta: 1/2016. – 6/2016.
Investitor: Grad Bjelovar
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Provođenje daljnjeg obveznog monitoringa vodocrpilišta Trstenik na podravskom ipsilonu, autocesta A12 (državna cesta DC10), poddionica Gradec - Kloštar Vojakovački, dio Gradec - Križevci (I Faza)
Interval projekta: 11/2015.-7/2017.
Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o.
Uloga Fakulteta: Partner

Naziv projekta: Geofizička istraživanja metodom geoelektrične tomografije na crpilištu Grubišno Polje
Interval projekta: 11/2015.
Investitor: Ugovor sa gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Izvođenje istražnih radova i izradu Glavnog projekta sanacije klizišta na LC37101 na lokaciji Krivaja
Interval projekta: 11/2015.-2/2016.
Investitor: Ugovor sa gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Izvođenje istražnih radova i izradu Glavnog projekta sanacije klizišta za klizište na LC37069 u Samarici
Interval projekta: 11/2015.-2/2016.
Investitor: Ugovor sa gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Definiranje trendova i ocjena stanja podzemnih voda na području krša u Hrvatskoj
Interval projekta: 10/2015.-5/2016.
Investitor: Hrvatske vode
Uloga Fakulteta: Partner

Naziv projekta: Izrada svih vrsta idejnih projekata, provedbe geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju državne ceste: čvor Donja Zdenčina (A1) - most na Kupi kod Lasinje, duljine cca 17,32 km
Interval projekta: 10/2015.-12/2015.
Investitor: Ugovor sa gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena radi sanacije eksploatacijskog polja Antenal i izgradnje nautičko turističkog kompleksa i luke otvorene za javni promet županijskog značaja Antenal u Novigradu, Istarska županija
Interval projekta: 7/2015.-11/2016.
Investitor: Ugovor sa gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Istražni radovi i izrada idejnog rješenja sanacije deponije na lokaciji Grginac
Interval projekta: 4/2015.-10/2015.
Investitor: Grad Bjelovar
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Izrada elaborata zaštite izvorišta vode za piće na području Novljanske Žrnovnice i Nacrta prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području
Interval projekta: 9/2014.-10/2014.
Investitor: Primorsko- goranska županija
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Vodoistražni radovi - poslovi na osiguranju dodatnih količina vode na području Marčane - geofizika
Interval projekta: 8/2014.-9/2014.
Investitor: Ugovor s gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Priprema podloga za izradu studije utjecaja na okoliš za priključak KKE Osijek 500 na EES RH
Interval projekta: 3/2014.
Investitor: Ugovor s gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Provedba geoelektričnog ispitivanja na širem području vodocrpilišta Bartolovec
Interval projekta: 1/2014.-3/2014.
Investitor: Ugovor s gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Izvođenje vodoistražnih radova na k.č.br. 1438/1 k.o. Zdelice, Babotok 41, općina Kapela: izrada jedne strukturno-piezometarske bušotine na lokaciji Babotok 41
Interval projekta: 11/2013.-1/2014.
Investitor: Ugovor s gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Geotehničko izvješće - rekognosciranje terena, istražni radovi i analiza pokosa uz gradsko groblje Čakovec
Interval projekta: 10/2013.-11/2013.
Investitor: Ugovor s gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Elaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta na području Grada Ogulina
Interval projekta: 9/2013.-1/2014.
Investitor: Ugovor s gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Vodoistražni radovi na istraživanju izvorišta u Voćinu - izrada bušotina
Interval projekta: 9/2013.-10/2013.
Investitor: Ugovor s gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Cjeloviti sustavi zbrinjavanja otpadnog mulja s uređaja za obradu otpadnih voda termičkom obradom
Interval projekta: 9/2013.-12/2014.
Investitor: FZOEU (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost)
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Studija izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta aglomeracija Novi Marof i aglomeracija Ludbreg
Interval projekta: 9/2013.-3/2015.
Investitor: Ugovor s gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Monitoring voda vodocrpilišta Trstenik na podravskom ipsilonu, autocesta A12 (državna cesta DC10), poddionica Gradec-Kloštar Vojakovački, dio Gradec-Križevci (I Faza)
Interval projekta: 8/2013.-8/2016.
Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o.
Uloga Fakulteta: Partner

Naziv projekta: Geotehnički elaborat te Glavnog i Izvedbenog projekta za sanaciju klizišta ood imenom Ivančec kod k.br. 34 na lokalnoj cesti LC 26004
Interval projekta: 7/2013.-8/2013.
Investitor: Ugovor s gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Vodoistražni radovi: Ozalj - Izvedba dvije istražno- piezometarske bušotine
Interval projekta: 7/2013.-3/2014.
Investitor: Hrvatske vode
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Dodatni vodoistražni radovi - geofizička istraživanja u Jaseniku
Interval projekta: 7/2013.-3/2014.
Investitor: Hrvatske vode
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Ispitivanje komunalnog otpada s područja grada Virovitice
Interval projekta: 7/2013.
Investitor: Ugovor s gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Izrada projekta sanacije klizišta "Luka" na LC 31019 (Krajska Ves-Ž2237) u Luci, Krajska Ves
Interval projekta: 7/2013.-8/2013.
Investitor: Ugovor s gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Vodoistražni radovi: Jastrebarsko - izrada strukturno - pijezometarskih bušotina na izvorištu Gornja Draga I
Interval projekta: 7/2013.-10/2013.
Investitor: Hrvatske vode
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Vodoistražni radovi na području općine Rakovica - geofizička istraživanja
Interval projekta: 6/2013.-3/2014.
Investitor: Hrvatske vode
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izmjene okolišne dozvole za TE Koprivnički Ivanec
Interval projekta: 6/2013.
Investitor: Ugovor s gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Obavljanje geotehničkih, geodetskih i projektantskih usluga
Interval projekta: 5/2013.-6/2013.
Investitor: Ugovor s gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Studija utjecaja na okoliš za luku nautičkog turizma Sv. Katarina i Luka 2 (Monumenti)
Interval projekta: 1/2013.-4/2013.
Investitor: Ugovor s gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Novelacija elaborata i izrada Nacrta prijedloga izmjene i dopune Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće na području Gorskog kotara
Interval projekta: 12/2012.-2/2013.
Investitor: Primorsko- goranska županija
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta

Naziv projekta: Izvođenje vodoistražnih radova I faza - Hidrogeološka istraživanja hrvatsko- slovenskih prekograničnih vodonosnika
Interval projekta: 10/2012.-12/2013.
Investitor: Ugovor s gospodarstvom
Uloga Fakulteta: Nositelj projekta