Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Pristup informacijama

Kategorija: O fakultetu

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Geotehničkom fakultetu.
Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, zahtjeva za dopunu/ispravak informacija ili zahtjev za ponovnu uporabu informacija ili u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:
• pisanim putem na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin
• elektroničkom poštom na adresu: mirjana.flajsman@gfv.unizg.hr
• na broj fax-a: 042/313-587
• donijeti osobno na urudžbeni zapisnik Geotehničkog fakulteta radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

Obrasci:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
• ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
• tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Geotehnički fakultet ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 20/14).

Izvješća o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće za 2021