Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Osnove zaštite zraka

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Osnove zaštite zraka

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Stjecanje znanja iz područja zaštite zraka s posebnim naglaskom na povezanost ljudskih aktivnosti i utjecaja na zrak i atmosferu te inženjerskog pristupa u očuvanju kvalitete zraka.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): 1. Uvod, općenito o pojmovima zaštite zraka, atmosfera (4); 2. Izvori onečišćenja i onečišćujućih tvari u zraku, oksidi ugljika, sumporovi oksidi, sumporovodik, oksidi dušika, halogeni spojevi, ugljikvodici, lebdeće čestice, metali, radioaktivne tvari, ostale onečišćujuće tvari, toplina, hlapivi organski spojevi, neugodni mirisi (6); 3. Efekt staklenika. Globalno zatopljenje. Staklenički plinovi. Ozon. Razgradnja ozonskog omotača. Ozonske rupe (4); 4Transport onečišćenja zrakom, meteorološki parametri, smjer i brzina vjetra, stabilnost atmosfere (2); 5. Modeli disperzije onečišćujućih tvari: Hanna model, Box model, Gaussov model, Eulerian model, Langrangian model, Model LASAT, Modeli na temelju dinamike fluida (6). 6. Dinamika čestica. Značajke i podjela uređaja za čišćenje zraka (2); 7. Praćenje kvalitete zraka (2); 8. Kontrola emisije čvrstih čestica. Inercijski taložnici. Gravitacijski taložnici: taložna komora s pregradama, horizontalna taložna komora, vertikalna taložna komora, inercijski udarni prečistač. Udarni taložnici. Centrifugalni taložnici - cikloni (6); 9. Filteri (2); 10. Elektrostatski taložnici: cijevni i pločasti (2); 11. Skruberi s pakiranjem, pločama, raspršivanjem kapljevine, centrifugalni skruberi, venturijev i suhi skruber (4); 12. Utjecaji onečišćenog zraka na čovjeka, biljni svijet i materijale (3); 13. Standardi i legislativa u zaštiti zraka (2) Vježbe (15): Terenske vježbe, obilazak interesantnih objekata, rudarski proizvodni pogon (šljunčara, kamenolom, pješčara); posjetaktivnog odlagališta otpada i postrojenja za MBO.

Procjenjivanje inženjerskih zahvata u kontekstu očuvanja prirodnih resursa. Sagledavanje inženjerske odgovornosti u odnosu na očuvanje prirodnih resursa neophodnih za gospodarski napredak i održivi razvitak. Analiziranje geotehničkih i građevinskih zahvata sa stanovišta utjecaja na zrak.

4 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Ivana Grčić
Suradnik: Dr.sc. Ivana Presečki


Literatura:

Obavezna:

Materijali postavljeni na web stranici fakulteta za dotični kolegij i bilješke s predavanja.

Preporučena:

Bedeković, G., Salopek, B.: Zaštita zraka, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2010.