Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Primijenjena statistika

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Primijenjena statistika

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje s osnovnim statističkim metodama i njihovom primjenom u geoinženjerstvu.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Empiričke distribucije: empirički podaci i statističko obilježje, distribucija frekvencija, aritmetička sredina, varijanca, momenti;
Korelacija i regresija: dvodimenzionalno statističko obilježje, dijagram disperzije, Gaussova metoda najmanjeg kvadrata i pravac regresije, kovarijanca, koeficijent korelacije, jednadžba analize varijance;
Vjerojatnost: slučajni događaj i definicija vjerojatnosti, algebra događaja, nezavisni događaji, uvjetna vjerojatnost i
Bayesova formula;
Slučajna varijabla: funkcija vjerojatnosti i funkcija distribucije, očekivana vrijednost, varijanca, momenti. Diskretna slučajna varijabla, binomna i Poissonova razdioba. Kontinuirana slučajna varijabla, Gaussova, logaritamskonormalna i gama razdioba;
Testiranje hipoteze: pojam statističke hipoteze i njeno testiranje, područje prihvaćanja hipoteze, područje signifikantnosti, vrsta pogrešaka i jakost testa, χ2 -kvadrat, T i F test;
Procjena parametra distribucije: slučajni uzorak, intervalne procjene očekivanja i disperzije, preciznost i pouzdanost procjene, dimenzioniranje uzorka.

Obrada podataka, statistička analiza i interpretacija rezultata. Rješavanje problema iz oblasti inženjerstva okoliša primjenom statističkih metoda.

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Sanja Kovač, Izv.prof.dr.sc. Ivan Kovač
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1]Pfaff, S: Osnove statistike, Sveučilište u Zagrebu, Element, 2012.

Preporučena:

[1] Pauše, Ž.: Vjerojatnost, Školska knjiga, Zagreb, 1988.