Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Osnove gospodarenja otpadom

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Osnove gospodarenja otpadom

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 5. semestar

Cilj predmeta: Stjecanje znanja iz osnova gospodarenja različitih vrsta otpada što obuhvaća komunalni otpad i otpad iz različitih proizvodnih i gospodarskih grana s kojima će se velika većina inženjera susreće u stručnom radu. Kroz predmet će se sagledati različiti segmenti tokova otpada, kao što je prepoznavanje, karakterizacija otpada, načini sakupljanja, obrade i odlaganja s naglaskom na okolišne i ekonomske aspekte gospodarenja otpadom uz primjenu načela hijerarhije gospodarenja otpadom. Studenti će nakon polaganja ovog predmeta steći osnovna znanja o problematici gospodarenja otpadom i sposobnosti koje će moći primijeniti u rješavanju problematike gospodarenja otpadom s naglaskom na inženjerski pristup.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): 1. Gospodarenje otpadom - vrste i klasifikacija otpada (2); 2. Osnovna karakterizacija, izvori otpada
(2); Tokovi otpada, hijerarhija gospodarenja otpadom (2); Sustavi gospodarenja otpadom - smanjenje volumena (2); Sustavi gospodarenja otpadom - smanjenje količine i toksičnosti (2); Sakupljanje i transport otpada (2); Tehnologija obrade otpada - mehanička obrada, biološka obrada, fiziklano kemijska obrada, termička obrada (8); Odlaganje otpada (2); Okolišni aspekti gospodarenja otpadom (2); Gospodarenje posebnim kategorijama otpada (ambalaža, električki i elektronički otpad, otpadni automobili, medicinski otpad, radioaktivni otpad, otpadna ulja (4); Gospodarenjeotpadnim muljevima (2) Vježbe (30): Auditorne vježbe - procjena količine i sastava, procjena volumena, smanjenje volumena i mase, smanjenje toksičnosti, analiza tehnološkog procesa (3 primjera iz prakse - case study), proračun količine plina iz otpada, proračun količine procjedne vode, uzorkovanje (22); Laboratorijske vježbe - uzorkovanje, priprema uzorka, test procjeđivanja, test pH ovisnosti.

Prepozanvanje, analiza i prijedlog rješavanja srednje složenih inženjerskih problema na području gospodarenja otpadom . Prepoznavanje tokova otpada. Prepoznavanje mogućih utjecaja neadekvatnog zbrinajvanja različitih vrsta i kategorija otpada. Uspostava sustava gospodarenja otpadom uz primjenu inženjerskih principa gospodarenja. Analiza i ekonomska evaluacija.

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
Suradnik: Dr.sc. Ivana Presečki


Literatura:

Obavezna:

[1] Materijali postavljeni na web stranici fakulteta za dotični kolegij i bilješke s predavanja.
[2] G. Tchobanoglous, F. Kreith: Handbook of solid waste management, McGraw-Hill, Inc., New York, 2002.

Preporučena:

[1] Bhatia, S.C: Solid and Hazardous Waste Management, Atlantic, 2007.
[2] Tchobanoglous, G.; Theisen, H.; Vigil, S. A.: Integrated solid waste management - engineering principles and management issues, McGraw-Hill, 1993.