Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Geotehnički i hidrotehnički strojevi

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Geotehnički i hidrotehnički strojevi

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 6. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje s geotehničkim i hidrotehničkim strojevima sa stajališta njihove primjene u različitim područjima geotehnike i hidrotehnike.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Područje korištenja, značajke i sklopovi geotehničkih i hidrotehničkih strojeva. Strojevi za zemljane radove. Strojevi za nabijanje. Strojevi za iskope u stijeni. Strojevi za iskope u tunelima. Strojevi za preradu kamenih materijala.
Strojevi za temeljenje (zabijanje pilota i talpa, bušene pilote, izvedbu dijagragmi...). Strojevi za injektiranje tla.
Klasifikacija hidrotehničkih strojeva. Centrifugalne crpke i vrste prema namjeni. Hidroforski uređaji. Turbine. Reaktivne turbine. Impulsne turbine. Hidraulički udar. Vodostani. Hidrauličke transmisije. Klipne crpke. Zupčaste crpke. Sifoni. Kavitacija. Obrada bušotina komprimiranim zrakom. Proračun airlifta. Sektorsko čišćenje zdenca airliftom.

Mogućnost sudjelovanja u rješavanju kompleksnih geotehničkih i hidrotehničkih zadataka koji uključuju primjenu geotehničkih i hidrotehničkih strojeva.

5 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Vitomir Premur
Suradnik: Mr.sc. Krešimir Agnezović


Literatura:

Obavezna:

[1] Linarić, Z.: Leksikon strojeva i opreme za proizvodnju građevinskih materijala, Učinci strojeva i vozila pri zemljanim radovima, biblioteka Mineral, 2007.
[2] Slunjski, E.: Strojevi u građevinarstvu, Sveučilište u Zagrebu, 1995.
[3] Vuković, Ž. (1995): Osnovne hidrotehnike. Prvi dio, druga knjiga. Akvamarine, Zagreb.
[4] Rizen, V. (1989): Priručnik za obradu i testiranje hidrogeoloških bušotina komprimiranim zrakom. INA - naftaplin, Zagreb.
[5] Gulić, I. (2000): Opskrba vodom. Hrvatski savez građevinskih inženjera, Zagreb..

Preporučena:

[1] Marković, V.: Građevinski strojevi za zemljane radove. Naučna knjiga, Beograd, 1975.
[2] Raus, H. (1969): Tehnička hidraulika (prijevod). Građevinska knjiga, Beograd.