Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Energetika i okoliš

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Energetika i okoliš

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 1. semestar
Diplomski studij, Upravljanje vodama, 1. semestar
Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 1. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje načina proizvodnje i korištenja energije te njihov utjecaj na okoliš i razvoj društva.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvod: važnost energije u razvoju civilizacije i društva, izvori energije i njihovo korištenje kroz povijest, proizvodnja toplinske i električne energije, definicija održivog razvoja, ostvarivanje ciljeva održivog razvoja (2); Zemljina atmosfera, fizikalno-kemijski procesi u atmosferi, energetska bilanca Zemlje, efekt globalnog zagrijavanja i emisija stakleničkihplinova (GHG), izvori CO2, povijesni i budući trend CO2, prirodni kružni ciklus CO2, utjecaj na klimatske promjene, (2); vrste energetskih postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije – termoelektrane na fosilna goriva, nuklearne elektrane, visokoučinkovite kogeneracije-osnovni principi, obnovljivi izvori energije i velike hidroelektrane (5); termoelektrane na fosilna goriva – usporedba tehnologija: gorivo, izgaranje, utjecaj na okoliš (toplinski, vizualni, mikroklimatski, buka, itd.), onečišćenje zraka (emisije CO2, SO2, NOx, sitne čestice, teški metali, itd.), mjere za smanjenje emisija (4); proračun emisija onečišćujućihtvari, disperzija u atmosferi i fizikalno-kemijski procesi, matematički modeli disperzije u atmosferi, definicija stacionarnih i nestacionarnih izvora onečišćenja, međunarodne konvencije i protokoli, EU regulativa i strategije u zaštiti okoliša (4); mjere za smanjenje emisija CO2: pregled tehnologija, ekonomičnost tehnologija, potpora obnovljivim izvorima energije, sustav za trgovanje emisijama, poticanje „zelenog“ gospodarstva, dekarbonizacija društva (nisko-ugljične strategije razvoja (3); transport - veliki potrošač fosilnih goriva, utjecaj na okoliš i onečišćenje zraka iz transporta, mjere za smanjenje onečišćenja zraka iz prometa, Euro standardi za goriva, bio goriva, elektrifikacija transporta (3); nuklearne elektrane, utjecaj na okoliš u normalnom pogonu i akcidentnim situacijama, zbrinjavanje nisko i srednjeradioaktivnog otpada (NSRAO), zbrinjavanje istrošenog goriva (5); velike hidroelektrane – utjecaj na okoliš (2); utjecaj obnovljivih izvora energije na okoliš, specifičnosti tehnologija (vjetroelektrane, solarne elektrane, male hidroelektrane, bioplinska postrojenja, biomasa (3)
Vježbe (15): Proučavanje konktretnih primjera iz prakse vezanih uz tematiku predavanja (15)

• primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša
• upravljati okolišem na održiv način
• voditi proizvodni procesa u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša
• organizirati poslovanja poslovnog subjekta u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša
• sintetizirati načela zaštite okoliša u pripremi projektne dokumentacije i izvedbi projekata

4 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Robert Pašičko
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Feretić, D., Tomšić, Ž., Škanata, D., Čavlina, N., Subašić, D.: Elektrane i okoliš, Element, Zagreb, 2000.

Preporučena:

[1] Feretić, D., Tomšić, Ž., Škanata, D., Čavlina, N., Subašić, D.: Elektrane i okoliš, Element, Zagreb, 2000.