Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Geotehnički praktikum 2

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Geotehnički praktikum 2

Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 2. semestar

Cilj predmeta: Educirati studente za ispitivanje uzoraka tla u geotehničkom laboratoriju prema važećim europskim i hrvatskim normama i preporukama prema Eurokodu 7, pokazati interpretaciju rezultata mjerenja u obliku tabela i dijagrama i demonstrirati analizu provedenih ispitivanja.


Izvedba:

  • 15 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 30 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (15): Uvod (1). Vrste ispitivanja u troosnom uređaju (4). Ispitivanje rezidualne posmične čvrstoće reversnim posmikom u aparatu za izravni posmik (1). Parametri tla iz edometarskog testa (2). Metode određivanja vodopropusnosti tla (3). Optimalna vlažnost (3). Kalifornijski indeks nosivosti (1).
Laboratorijske vježbe (30): Određivanje posmične čvrstoće koherentnog tla primjenom troosnog ispitivanja pri različitim uvjetima dreniranja: UU i CIU metoda (12). Ispitivanje rezidualne posmične čvrstoće reversnim posmikom u aparatu za izravni posmik (3). Izračunavanje koeficijenta promjene volumena i konsolidacije pri spriječenom bočnom širenju (2). Mjerenje vertikalne i horizontalne vodopropusnosti u permeametrima tipa FH i CH (6).
Određivanje optimalne vlažnosti pri različitim energijama zbijanja (4). Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti (2).

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• sudjelovati u znanstveno-istraživačkim projektima u geotehničkom području
• projektirati, planirati i rukovoditi izvedbom i sanacijom složenih geotehničkih građevina u tlu: duboki i plitki temelji, nasute brane, nasipi, tuneli, klizišta, potporne konstrukcije, iskopi, građevinske jame, prometnice u usjecima i zasjecima, odlagališta otpada i slično
• projektirati, planirati i izvoditi terenske istražne radove i laboratorijska ispitivanja u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvu
• primijeniti tehnike, vještine i napredne inženjerske alate u inženjerstvu okoliša
• odabrati odgovarajuće norme i postupke ispitivanja uzoraka tla prema projektnom zadatku
• planirati program terenskih istražnih radova radi uzimanja uzoraka za laboratorijska ispitivanja
• izraditi program laboratorijskih ispitivanja prilagođen stanju i vrsti raspoloživih ispitnih uzoraka ili stanju tla in situ
• izračunati i analizirati rezultate laboratorijskih mjerenja na temelju provedenih laboratorijskih ispitivanja zaključivati o bitnim fizikalno-mehaničkim svojstvima tla, procijeniti pogodnost tla za određeni geotehnički zahvat
• koristiti interpretaciju rezultata laboratorijskih mjerenja u oblikovanju ispitnih izvještaja i izradi elaborata, studija i projekata iz područja geotehničkog inženjerstva i rudarstva
• usporediti i vrednovati rezultate terenskih i laboratorijskih ispitivanja
• izraditi geotehnički elaborat kritičkom primjenom rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja
• sudjelovati u izradi projekata koji sadrže sintetizirane podatke terenskih i laboratorijskih mjerenja, a odnose se na izvođenje i saniranje složenih geotehničkih građevine u tlu
• odabrati adekvatne europske i hrvatske norme geomehaničkih laboratorijskih ispitivanja
• koristiti napredne tehnike ispitivanja posebnih fizikalno-mehaničkih svojstava tla: deformabilnost i posmična čvrstoća u uvjetima troosnog naprezanja, izračunavanje koeficijenta promjene volumena i konsolidacije pri spriječenom bočnom širenju, vertikalna i horizontalna vodopropusnost nekoherentnog i koherentnog tla pri različitim vrijednostima hidrauličkog gradijenta, optimalna vlažnost pri različitim energijama zbijanja, nosivost kolovozne konstrukcije pri različitim stupnjevima saturiranosti
• navesti prednosti i nedostatke primijenjenih tehnika laboratorijskih ispitivanja
• koristiti specijalizirane računalne programe za obradu i interpretaciju rezultata laboratorijskih mjerenja
• prezentirati laboratorijska ispitivanja u studijama i projektima iz domene geotehničkog inženjerstva i rudarstva

4 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Stjepan Strelec
Suradnik: Goran Jeftić, dipl.ing.geot.


Literatura:

Obavezna:

[1] Nonveiller, E.: Mehanika tla i temeljenje građevina, Školska knjiga, Zagreb, 1979.
[2] Roje - Bonacci, T.: Mehanika tla, Split, 2003.
[3] Percel, B.: Mehanika tla I i II, Viša geotehnička škola Varaždin, 1982.
[4] Kalinski, M. E.: Soil Mechanics Lab Manual 2e, University of Kentucky, 2011.

Preporučena:

[1] Maksimović, M.: Mehanika tla, Beograd, 2001.
[2] Najdanović, N.: Mehanika tla, Univerzitet Beograd, 1962.
[3] Mayne, P.W., Christopher, B.R., De Jong, J.: Manual of Subsurface Investigations, NHI, Washington, DC., 2001.
[4] British Standard Institution (BSI): Site Investigation - British Standard Code of Practice CP. 2001., 2001.
[5] Smith, I.: Smith's Elements of Soil Mechanics, Napier University, Edinburgh, 2006.