Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Geotehnika i zaštita okoliša

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Geotehnika i zaštita okoliša

Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 2. semestar

Cilj predmeta: Geotehnika i zaštita okoliša - Geotehničko inženjerstvo u ulozi zaštite okoliša. - U cilju koncepta održivog razvoja. - Pri nužnim odgovorima zahtjeva današnjice paziti da se ne unište mogućnosti da budućnost odgovori na svoje zahtjeve. Upoznati pristupnike s potrebom izgradnje dodatnih sadržaja u cilju poduzimanja mjera zaštite okoliša od neželjena utjecaja gradnje te graditeljskih i rudarskih pogona.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Opći značaj geotehničkih građevina.(2) Povijesni osvrt na geotehničku problematiku prilikom građenja nekih poznatih građevina.(2) Objekti i zahvati kojima se bavi geotehnika: Temelji duboki i plitki, nasute brane, nasipi, tuneli, klizišta, potporne konstrukcije, iskopi, građevinske jame, usjeci, odlagalište otpada, s naglaskom zaštite okoliša.(6) Zamjena dosadašnjih geotehničkih zahvata i konstrukcija sa suvremenim konstrukcijama u svrhu zaštite i očuvanja okoliša. (2) Specijalni geotehnički radovi.(2) Suvremeno temeljenje s naglaskom zaštite okoliša.(2) Suvremeni geotehnički elementi gradnje s naglaskom zaštite okoliša/podzemlja.(2) Suvremeni geotehničko-ekološki zahvati.(2) Izbor lokacije odlagališta otpada (2) Zaštita okoliša pri eksploataciji mineralnih sirovina (posljedice otkopavanja mineralnih sirovina i koncept održivog razvoja) (8)
Vježbe (15): Laboratorijsko modeliranje odabranih geotehničkih specijalnih ispitivanja o ponašanju tla. (3) Obilazak lokacija geotehničkih građevina, hidroelektrana, odlagališta otpada, klizišta. (4) Modeliranje geotehničkih zahvata u suvremenim softverima GGU, Geostudio, Plaxis.(4) Normativi i mjerenje štetnih utjecaja koji su posljedica otkopavanja mineralnih sirovina (4)

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• predlagati, planirati i surađivati kod izvođenja svih vrsta radova s ciljem uklanjanja zagađivača ili remedijacije tla i vode posebnim materijalima za zaštitu okoliša
• procijeniti rizik i surađivati u izradi studija izvedivosti srednje složenih problema u inženjerstvu okoliša te suradnja u izradi elaborata prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu
• sudjelovati u znanstveno-istraživačkim projektima u geotehničkom području
• osmisliti i planirati geotehničke zahvate s naglaskom na zahvate u krajobrazu u svrhu zaštite i očišćenja okoliša
• povezivanje geotehničkih zahvata kako bi pristupnici mogli sudjelovati u istraživanju i projektiranju izgradnje geotehničkih objekata i sprječavanju onečišćenja, čišćenja onečišćenog i uljepšavanja okoliša
• prepoznati, osmisliti adekvatne česte geotehničke zahvate općenito s naglaskom na zahvate u krajobrazu u svrhu zaštite i očišćenja okoliša
• prilagoditi geotehničke zahvate prema zatečenim situacijama na terenu u svrhu utvrđivanja optimalnih rješenja

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Boris Kavur
Suradnik: Mr.sc. Krešimir Agnezović


Literatura:

Obavezna:

[1] J. Mesec., Mineralne sirovine, vrste i načini dobivanja, GF, Varaždin, 2009.
[2] Braja, M. Das.: Fundamentals of Geotechnical Engineering, 2008.
[3] W.T. Tolo: Remediation Engineering of Contaminated Soils, 2010.
[4] H. Meuser: Contaminated Urban Soils (Environmental Pollution), 2010.

Preporučena:

S.M. Testa: Reuse and Recycling of Contaminated Soil.