Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Hidrogeologija krša

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Hidrogeologija krša

Diplomski studij, Upravljanje vodama, 2. semestar

Cilj predmeta: Studenti kroz ovaj predmet stječu znanje o hidrogeologiji krških područja po kojima je Hrvatska i u svijetu poznata. U Republici Hrvatskoj krška područja zauzimaju oko polovice državnog teritorija i imaju posebnu vrijednost jer su u njima smješteni krški vodonosnici koji predstavljaju strateške rezerve pitke vode budućeg razvoja države, s izgledima da jedan dio te vode dobije i komercijalnu vrijednost kao izvozni proizvod.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 5 A (auditorne vježbe)
  • 10 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30). Uvod i pregled krških terena u Europi i svijetu (2). Osnovne karakteristike krških terena (krške stijene, geomorfološki oblici, geološke, litološke, tektonske značajke) (3). Osnovni procesi u krškim terenima (disolucija, denudacija, okršavanje) (3). Hidrogeološke značajke krških terena (osnovi pojmovi, razvoj krškog sustava, krški vodonosnici, razvodnice u krškim terenima) (4). Metode istraživanja krških vodonosnika (konceptualni modeli krških terena, hidrogeološke analize, hidrološke analize, geokemijska i izotopna istraživanja, upotreba daljinskih istraživanja, geofizička istraživanja, istražna bušenja, speleološka istraživanja, trasiranja podzemnih tokova, matematički modeli u krškim terenima, primjena GIS-a) (8). Otočni i priobalni krški vodonosnici (odnos slane i slatke vode, zona miješanja, inženjerski zahvati) (3). Krški vodni resursi u Hrvatskoj (pregled krških slivova, vodnih pojava i objekata, korištenje vodnih resursa, općenito o zaštiti krških vodnih resursa) (6). Završni kolokvij (1).
Auditorne vježbe, seminari i terenske vježbe (15). Primjena metoda u istraživanju krških vodonosnika (primjeri provedenih istraživanja u krškom području i praktični zadaci vezani za njih) (5). Tematski seminari (5). Terenske vježbe (5).

• primijeniti metode zaštite prirode u inženjerskim zahvatima u okolišu
• sintetizirati načela zaštite okoliša u pripremi projektne dokumentacije i izvedbi projekata
• izraditi program, provoditi istraživanja i interpretirati rezultate istraživanja vodnih resursa
• izraditi elaborat zona sanitarne zaštite izvora pitke vode
• koordinirati i sudjelovati u radu timova pri izradi planova upravljanja vodnim područjima
• koordinirati i surađivati u izradi studija utjecaja na okoliš i elaborata zaštite okoliša, objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, izvješća o zaštiti okoliša, te izvješća za pojedine sastavnice okoliša
• znati identificirati specifične karakteristike krških terena i vodonosnika smještenih u njima
• prepoznati, razlikovati i uspoređivati krške vodne resurse u Republici Hrvatskoj
• moći analizirati i identificirati probleme odnosa slane i slatke vode kod otočnih i priobalnih krških vodonosnika
• interpretirati hidrogeološke procese u krškim terenima
• planirati i razvijati istraživanja u krškim terenima
• valorizirati i procijeniti krške vodne resurse

4 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Ranko Biondić
Suradnik: Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški


Literatura:

Obavezna:

[1] Biondić, B. Biondić, R. (2014): Hidrogeologija dinarskog krša u Hrvatskoj.- Sveučilišni udžbenik, Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 341 str., Varaždin.

Preporučena:

[1] Ford, D.C., Williams, P.W (2007): Karst Hydrogeology and Geomorphology. John Wiley & Sons, UK, 562 str.
[2] Goldscheider, N., Drew, D. (2007): Methods in Karst Hydrogeology. Taylor & Francis, 264 str. London
[3] Žugaj, R. (1995): Regionalna hidrološka analiza u kršu Hrvatske. Hrvatsko hidrološko društvo, Monografije br. 1, 139 str., Zagreb
[4] COST action 621 (2005). In: Tulipano, G. (ur.): Groundwater managment of coastal karstic aquifers. European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research, 363 str
[5] Herak, M., Stringfield, V.T. (ur.) (1972): Important Karst Regions of the Northern Hemisphere. Elsevier, Amsterdam