Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Mehanika tla 2

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Mehanika tla 2

Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 1. semestar

Cilj predmeta: Cilj predmeta je osposobiti studenta za samostalno rješavanje tipičnih problema u mehanici tla (potporne konstrukcije, pokosi, duboki temelji), kao i proširiti standardna znanja koja se stječu u sklopu ovog kolegija na područje primjene u zaštiti okoliša.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 24 A (auditorne vježbe)
  • 6 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30) i vježbe (30): Bočna naprezanja u tlu - stanje mirovanja, aktivni tlak i pasivni otpor tla (3+3);
Potpornekonstrukcije – stabilnost na klizanje, prevrtanje, nosivost tla, dubina ukapanja zagatne stijene, sila u zatezi (3+3); Stabilnost kosina - mehanizam sloma, uzroci nestabilnosti, metode proračuna (3+3); Proračun geotehničkih konstrukcija (potpornih zidova, zagatnih stijena i kosina) po EUROCODE 7 (3+3); Tlo kao linearno elastična sredina – slijeganje tla po teoriji elastičnosti (3+3); Duboki temelji – nosivost i slijeganje (3+3); Teorija kritičnog stanja – CSM (8+8); Jednadžba pronosa zagađivala kroz tlo – advekcija, difuzija, disperzija (2+1); Utjecaj temperature na mehanička svojstva tla (2+1); Utjecaj mikroorganizama na mehaničko ponašanje tla (2+0).

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• sudjelovati u znanstveno-istraživačkim projektima u geotehničkom području
• projektirati, planirati i rukovoditi izvedbom i sanacijom složenih geotehničkih građevina u tlu: duboki i plitki temelji, nasute brane, nasipi, tuneli, klizišta, potporne konstrukcije, iskopi, građevinske jame, prometnice u usjecima i zasjecima, odlagališta otpada i slično
• predlagati, planirati i surađivati kod izvođenja svih vrsta radova s ciljem uklanjanja zagađivača ili remedijacije tla i vode posebnim materijalima za zaštitu okoliša
• objasniti i izračunati bočna naprezanja u tlu te dimenzionirati potpornu konstrukciju
• objasniti i izračunati aktivne sile i sile otpora koje djeluju na kosini te utvrditi faktor sigurnosti kosine na klizanje
• objasniti i izračunati nosivost i slijeganje dubokih temelja (pilota)
• izračunati slijeganje tla po teoriji elastičnosti
• utvrditi stanje naprezanja pri slomu i pripadajuću deformaciju na osnovu teorije kritičnog stanja
• izraditi geotehnički izvještaj i geotehnički projektni izvještaj prema EC 7
• objasniti termička svojstva tla i njihov utjecaj na mehaničko ponašanje tla
• numeričkim modelom predvidjeti rasprostiranje i brzinu širenja zagađenja u tlu
• objasniti utjecaj mikroorganizama na mehaničko ponašanje tla

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Igor Petrović
Suradnik: Nikola Kaniški, mag.ing.amb., Nikola Hrnčić, mag.ing.geoing., mag.ing.aedif.


Literatura:

Obavezna:

[1] Roje-Bonnaci, T.: Mehanika tla, 2. dopunjeno izdanje, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
[2] Budhu, M.: Soil Mechanics and Foundations, Wiley, 2000
[3] Nonveiller, E.: Mehanika tla i temeljenje građevina, Školska knjiga, Zagreb, 1981
[4] Powrie, W. Soil Mechanics – concepts and applications, Spon Press, 2nd edition, 2004 (poglavlje 6)
[5] Fang, H.Y.: Introduction to Environmental Geotechnology, CRC Press, 1997. (poglavlje 7 i 8)
[6] Članak: Gens, A.: Soil-environment interactions in geotechnical engineering, Geotechnique, January 2010. [7] Članak: Mitchel J.K., Santamarina, J.C.: Biological Considerations in Geotechnical Engineering, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, October 2005.

Preporučena:

[1] Craig, R.F.: Craig's Soil Mechanics, Spon Press, 2004
[2] Craig, R.F.: Craig's Soil Mechanics Solutions Manual, Spon Press, 2004.