Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Mehanizmi upravljanja okolišem

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Mehanizmi upravljanja okolišem

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 2. semestar
Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 2. semestar

Cilj predmeta: Usvajanje znanja i vještina za provedbu mjera i postupaka u zaštiti okoliša pri realizaciji projekta.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 5 A (auditorne vježbe)
  • 10 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Postupci za pripremu i planiranje projekta (2); Razine i postupci donošenja prostorno planske dokumentacije (2); Uloga prostornog planiranja u pripremi projekata (2); Strateška procjena utjecaja na okoliš, uloga javnosti, stručnjaka i nadležnih tijela u postupku strateške procjene (2); Okolišni čimbenici za izradu idejnog projekta/idejnog rješenja/tehnološkog projekta (2); Preliminarni istražni radovi na lokaciji zahvata za izradu studije utjecaja na okoliš (2); Postupak procjena utjecaja zahvata na prirodu, zaštićena područja i nacionalna ekološka mreža
(2); Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodna ocjena utjecaja zahvata na nacionalnu ekološku mrežu (2); Metodologija izrade studije utjecaja na okoliš(2); Provedba postupka procjene utjecaja na okoliš (2); Okolišni aspekti ishođenja lokacijske i građevinske dozvole (2); Primjena i provedba mjera zaštite okoliša pri izgradnji postrojenja/objekta (2); Procjena rizika I određivanje mjera za smanjenje rizika nastanka nesreća s opasnim tvarima (2); Priprema dokumentacije i provedba postupka za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša – najbolja dostupna tehnologija (2); Primjena objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (2)
Vježbe (15): Proučavanje konkretnih primjera iz prakse vezanih uz tematiku predavanja (15)

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša
• sintetizirati načela zaštite okoliša u pripremi projektne dokumentacije i izvedbi projekata
• primijeniti tehnike, vještine i napredne inženjerske alate u inženjerstvu okoliša
• sintetizirati znanja iz prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša
• aktivno sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova u izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša
• koordinirati i izrađivati studije elaborata zaštite okoliša, studije utjecaja na okoliš
• koordinirati i pripremati dokumentaciju za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
• koordinirati i pripremati izvješća o zaštiti okoliša te izvješća za pojedine sastavnice okoliša
• koristiti procedure i postupke sagledavanja mjera zaštite okoliša za realizaciju pojedinog projekta
• kooristiti metodologije procjene utjecaja na okoliš pojedinog projekta
• razlikovati mogućnosti provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš za različite projekte.
• koristiti metodologije izrade i načina provedbe postupka za objedinjene uvjete zaštite okoliša, te implementacije objedinjenih uvjeta zaštite okoliša tijekom rada postrojenja.
• identificirati najbolje dostupne tehnologije i pripadajuće referentne dokumenate.
• analiza dostupnih tehnologija za pojedini proces i prijedlog najbolje dostupne tehnologije

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
Suradnik: Dr.sc. Ivana Presečki


Literatura:

Obavezna:

Introduction to environmental impact assessment, 3rd edd., John Glasson, Riki Therivel and Andrew Chadwick, Routledge, Canada, first published 2005, reprinted 2006.

Preporučena:

Nastavni materijali s predavanja (na e-learning sustavu Merlin).