Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Nasute i potporne građevine

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Nasute i potporne građevine

Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 2. semestar

Cilj predmeta: Prikazivanje osnovnih postupaka u projektiranju, građenju, opažanju i održavanju nasutih i potpornih građevina. Upoznavanje s interdisciplinarnim pristupom pri rješavanju inženjerskih zadaća u području nasutih građevina


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvodno predavanje (Definicija te značaj i vrednovanje nasutih građevina) (2). Vrste i dijelovi nasutih građevina (Nasute brane, hidrotehnički nasipi, nasipi za prometnice, odlagališta otpada) (2). Istražni radovi (Provedba istražnih radova s naglaskom na multidisciplinarnost pristupa) (2). Temeljenje i hidraulička stabilnost (Načini temeljenja, te izračun hidrauličke stabilnosti nasutih građevina) (2). Dimenzioniranje (Određivanje osnovnih dimenzija građevine s obzirom na relevantne kriterije) (2). Građenje nasutih građevina (Određivanje optimalne vlažnosti, mehanizacija na gradilištu) (4). Vododrživost brana i akumulacija (Analiza problema mogućnosti ostvarenja ciljeva nasute brane s obzirom na vododrživost) (4). Odlagališta otpada (Industrijski i komunalni otpad) (2). Tehničko promatranje (Opažanje nasutih građevina tijekom izvedbe i kasnije u njezinoj eksploataciji) (2). Oštećivanje i rušenje brana (Primjeri iz prakse s analizom uzroka i načinima rušenja građevina) (2). Osnove izračuna djelovanja tla na potporne konstrukcije (Rankine, Coulomb, Culman, pokretno opterećenje, seizmička djelovanja) (2). Klasifikacija potpornih konstrukcija (Gravitacijski zidovi, zagatne stijene, složene potporne konstrukcije) (2). Proračun konstrukcija zaštita dubokih građevinskih jama (Primjena geotehničkih sidara, razupornih elemenata, proračunski postupci) (2).
Vježbe (30): Koncipiranje i provedba istražnih radova kroz multidisciplinarni pristup - geotehnički, geološki i inženjersko-geološki, hidrološki, seizmološki radovi (10), Određivanje optimalne vlažnosti uporabom Proctorovog pokusa (8), Proračun potporne konstrukcije od armiranog ili čavlanog tla (12).

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• sudjelovati u znanstveno-istraživačkim projektima u geotehničkom području
• projektirati, planirati i rukovoditi izvedbom i sanacijom složenih geotehničkih građevina u tlu: duboki i plitki temelji, nasute brane, nasipi, tuneli, klizišta, potporne konstrukcije, iskopi, građevinske jame, prometnice u usjecima i zasjecima, odlagališta otpada i slično
• projektirati, planirati i izvoditi terenske istražne radove i laboratorijska ispitivanja u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvu
• planirati složene interdisciplinarne istražne radove
• prepoznati osnovne značajke građevina, polazno upotrijebiti dimenzije nosivog sklopa
• izračunati količinu procjedne vode
• analitički proračunati stabilnost građevina
• izraditi generalni program opažanja
• koristiti osnovne obrasce pri projektiranju potpornih konstrukcija
• osmisliti, projektirati i primijeniti postupke za izvođenje predmetnih građevina u svim fazama poduhvata

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Krešo Ivandić
Suradnik: Mr.sc. Krešimir Agnezović


Literatura:

Obavezna:

[1] K. Ivandić.: Nasute građevine, GF, Varaždin, 2009.
[2] E. Nonveiller.: Nasute brane - projektiranje i građenje, Školska knjiga, Zagreb, 1983.
[3] Dembicki, E.: Tlak, otpor i nosivost tla, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1982.

Preporučena:

[1] Kutzner, C.: Earth and Rockfill Dams - Principles of Design and Construction, Balkema, 1997.
[2] Seepage analysis and control for dams, U.S. Army Corps of Engineers, Washington, EM 1110-2-1901, 1986.
[3] C. J. Jones.: Earth reinforcement and soil structures, Thomas Thelford, 1996.