Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Regulacije

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Regulacije

Diplomski studij, Upravljanje vodama, 2. semestar

Cilj predmeta: Osposobiti buduće inženjere za izradu studija, projektiranje, nadzor i provedbu operativnih, preventivnih, redovnih i izvanrednih mjera obrane od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 15 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Zaštita od štetnog djelovanja voda u Hrvatskoj (2). Smjernice za održivu prevenciju od poplava (2). Morfologija riječnog korita (2). Hidrološke osobine prirodnih vodotoka (4). Hidraulički proračuni prirodnih vodotoka (4). Regulacijski radovi na koritu vodotoka (4). Reguliranje vodnog režima (4). Redovita i izvanredna obrana od poplava (4). Regulacijske i zaštitne vodne građevine (4). Projektantske i terenske vježbe, seminari (15): Hidraulički proračuni prirodnih vodotoka (3); Regulacijski radovi na koritu vodotoka (3); Reguliranje vodnog režima (3); Redovita i izvanredna obrana od poplava (3); Regulacijske i zaštitne vodne građevine (3).

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• koordinirati i sudjelovati u radu timova u planiranju, projektiranju, nadzoru izvođenja i upravljanju melioracijskim i regulacijskim sustavima, te sustavima vodoopskrbe i odvodnje
• koordinirati i sudjelovati u radu timova pri izradi planova upravljanja vodnim područjima
• koordinirati i sudjelovati u radu timova u projektiranju hidrotehničkih zahvata i izradi hidroloških studija riječnih bazena
• koncipirati idejno rješenja uređenja voda.
• izraditi hidrološke izračune za potrebe dimenzioniranja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina.
• izraditi hidrauličke izračune za potrebe dimenzioniranja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina.
• izraditi projektnu dokumentaciju za građenje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina.

4 ECTS

Nastavnik: dr.sc. Danko Biondić
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Biondić, D.: Predavanja iz Regulacija na Geotehničkom fakultetu
[2] Državni plan obrane od poplava („Narodne novine“, br. 84/2010)

Preporučena:

[1] Strategija upravljanja vodama.
[2] EU Direktiva o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima.