Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Upravljanje vodama

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Upravljanje vodama

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 3. semestar
Diplomski studij, Upravljanje vodama, 1. semestar

Cilj predmeta: Identificiranje značaja vodnih resursa, ali i kvalitetnog upravljanja vodnim resursima, koji postaju glavno pitanje današnjeg i budućeg razvitka u cijelom svijetu, a posebno u Hrvatskoj, koja zbog visoke kvalitete svog prostora ima posebne ambicije s vodnim resursima. Dobro upravljanje vodnim resursima u skladu s Direktivama za vode Europske Unije i principima svjetskog pristupa toj kompleksnoj problematici (UNEP) za Hrvatsku znači prvenstveno visoke gospodarske dobiti kroz vlastite razvojne programe (turizam, vodoopskrba stanovništva zdravom pitkom vodom, energija, poljoprivreda i dr.), ali i izvoz te vode u područje Mediterana, koje već danas ima velike probleme s vodom.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 10 A (auditorne vježbe)
  • 5 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): uvod (2); ocjena vrijednosti vodnih resursa (teoretske postavke sustava upravljanja) (2); okvirna direktiva o vodama (značaj i ciljevi) (2); cis vodiči - pregled (4); upravljanje površinskim vodama (tipologija; procjena stanja) (2); upravljanje podzemnim vodama (direktiva o podzemnim vodama – značaj i ciljevi; cjeline podzemne vode; ocjena stanja i rizika) (4); upravljanje obalnim i priobalnim vodama (2); nitratna direktiva (zone ranjive na nitrate) (2); direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (eutrofna područja, osjetljiva područja) (2); zakon o vodama (2); strategija upravljanja vodama (organizacija upravljanja vodnim resursima u hrvatskoj; koordinacija administrativnih ustroja u vodnim područjima; značajke vodnih područja) (4); planovi upravljanja riječnim slivovima (sadržaj planova; odnosi s javnošću) (2); prekogranični vodonosnici (upravljanje i zaštita) (2). Auditorne vježbe i seminari (15): Pregled stanja i rizika po cjelinama podzemne vode (8). Izrada seminarskih radova iz područja upravljanja vodama (5). Kolokviji (2).

• koordinirati i surađivati u izradi studija utjecaja na okoliš i elaborata zaštite okoliša, objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, izvješća o zaštiti okoliša, te izvješća za pojedine sastavnice okoliša
• koordinirati i sudjelovati u radu timova pri izradi planova upravljanja vodnim područjima
• primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša
• upravljati okolišem na održiv način
• primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša i vodnog gospodarstva
• primijeniti ciljeve Okvirne direktive o vodama
• primijeniti hrvatsku legislativu vodnog gospodarstva
• oblikovati istraživanja prekograničnih vodonosnika
• procijeniti kvalitativno i kvantitativno stanje i rizik površinskih i podzemnih voda

4 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Ranko Biondić
Suradnik: Mr.sc. Barica Kovačev-Marinčić


Literatura:

Obavezna:

[1] Okvirna direktiva o vodama EU
[2] Strategija upravljanja vodama RH
[3] Plan upravljanja vodnim područjima RH

Preporučena:

-