Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Emisije i imisije u okoliš

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Emisije i imisije u okoliš

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 6. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje sa strukturom i značajkama izvora onečišćivanja okoliša; ovladavanje znanjem o bitnim antropogenim izvorima onečišćivanja okoliša i mogućnostima smanjivanja onečišćivanja emisijskog izvora. Prepoznavanje i upravljanje utjecajima na okoliš prema normi ISO 14001.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 15 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Uvodni dio - temeljni pojmovi i opća načela. Definicija emisije, emisijskog izvora i emisijskih veličina. Vrste emisija. Oksidacija i izgaranje. Podjela nepovoljnih emisija u okoliš na: emisije otpadnih tvari (plinovi, pare, kapljevine, krute tvari) i na emisije otpadne energije (toplinske, električne, akustične, nuklearne). Granične vrijednosti emisija i načini njihova propisivanja s obzirom na osobitosti proizvodnog procesa, radne i/ili korisničke antropogene djelatnosti, u ovisnosti o ciljevima i mjerama očuvanja i/ili poboljšanja kvalitete okoliša. Materijalne i energetske bilance sustava koji ispuštaju tvari i/ili energiju u okoliš. Pokazatelji djelotvornosti smanjenja emisija. Temeljni dio - značajke bitnih emisijskih izvora. Razmatranje vrste emisija (tvari, energija) i uzroka njihova nastanka (temeljne jednadžbe) u područjima proizvodne i životne čovjekove djelatnosti: proizvodnja energije (fosilna goriva, nuklearna energija, hidroenergija, obnovljivi izvori); prijenos energije (elektromagnetno polje); industrijska proizvodnja (kemijska, metalurška, cementna, naftna, farmaceutska i dr.); promet (cestovni, zračni, vodni, željeznički); industrijski i komunalni otpad; agrikultura; šumarstvo; kućanstvo. Mjere za smanjivanje emisija. Posebni dio – aspekti okoliša i utjecaji na okoliš kao sastavni dio sustava upravljanja okolišem. Primjer - norma ISO 14001. Procjena značaja aspekata okoliša prema normi ISO 14001.

Opće kompetencije - Pouzdano poznavanje vrste i značenja emisija pojedinih emisijskih izvora u području i prirodnih emisija i ljudske djelatnosti. Razumijevanje materijalnih i energetskih bilanci te nužnosti smanjenja emisija, uz promicanje načela čiste proizvodnje. Posebne kompentencije - Osposobljenost za suradnju na projektima koji se tiču rješavanja problema smanjivanja emisija u okoliš (projektanti, tehnolozi, inspekcija).Upoznavanje s osnovama norme ISO 14001 i s mogućnostima procjene značaja aspekata okoliša te utjecaja na okoliš kao osnovnim elementima u primjeni norme.

5 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Vitomir Premur
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Recenzirana skripta/udžbenik koju je nastavnik dužan osigurati prije početka održavanja nastave
[2] David H.F. Liu, Bela G. Liptak, Environmental Engineer’s Handbook, Boca Raton, CRC Press, 1999.

Preporučena:

[1] Tyler Miller Jr., G.: Living in the environment - Principles, Connections and Solutins, 13t edition,Thomson Brooks/Cole Thomson Lerning, Pacific Grove, Toronto, Melbourne, London, Madrid, Mexico, 2004.
[2] Manahan, S.E.: Environmental science, technology, and chemistry, Boca Raton: CRC Press LLC, 2000.
[3] Feretić, D., Tomšić, Ž., Škanata, D., Čavlina, N., Šubašić, D.: Elektrane i okoliš, Element, Zagreb, 2000.