Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Zaštita prirode

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Zaštita prirode

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 3. semestar
Diplomski studij, Upravljanje vodama, 3. semestar
Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje s osnovnim pojmovima zaštite prirode, metodama i postupcima zaštite prirode, institucionalnim okvirom kroz koji se ostvaruje zaštita prirode u Hrvatskoj i legislativom.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 30 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: PREDAVANJA (30): 1. Zaštita prirode (1): 1.1. Što je zaštita prirode?; 2. Zaštita vrsta (svojti) (4): 2.1. Divlje vrste, 2.2. Endemične vrste, 2.3. Ugrožene i zaštićene vrste, 2.4. Crvene knjige, 2.5. Udomaćene vrste, 2.6. Invazivne i alohtone vrste, 2.7. Genetski modificirani organizmi (GMO), 2.8. Uzroci ugroženosti vrsta; 3. Zaštita staništa (4): 3.1. Nacionalna klasifikacija staništa (NKS), 3.2. Ugrožena, rijetka i zaštićena staništa, 3.3. Uzroci ugroženosti staništa (nestanak i fragmentacija staništa, razne aktivnosti čovjeka, zagađenje, unos stranih vrsta,.); 4. Krajobrazi (2); 5. Bioraznolikost (2): 5.1. Područja velike biološke raznolikosti u Hrvatskoj; 6. Zaštita minerala, sigovina, fosila i speleoloških objekata (geološka baština, geološka raznolikost) (2); 7. Zakoni, propisi i važni dokumenti zaštite prirode (4): 7.1. Zakon o zaštiti prirode, 7.2. Propisi, 7.3. Konvencije, 7.4. Ekološka mreža (Ocjena prihvatljivosti), 7.5. Natura 2000; 8. Institucije RH koje se bave zaštitom prirode (2): 8.1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 8.2. Uprava za zaštitu prirode, 8.3. Državni zavod za zaštitu prirode (Informacijski sustav zaštite prirode), 8.4. Uprava za inspekcijske poslove (Inspektori zaštite prirode, Nadzorna služba zaštite prirode), 8.5. Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode; 9. Zaštićena područja (4): 9.1. Nacionalni parkovi, 9.2. Parkovi prirode, 9.3. Ostala zaštićena područja, 9.4. Upravljanje zaštićenim područjima, 9.5. Održivo korištenje prirodnih dobara; 10. Metode zaštite prirode (5): 10.1. Metodologija zaštite prirode in situ, 10.2. Monitoring, 10.3. Primjeri zaštite prirode u inženjerstvu okoliša, 10.3.1. Ekološka obnova vodotoka, 10.3.2. Biološka sanacija kamenoloma, šljunčara, klizišta, 10.3.3. Zaštita Jadranskog mora.
SEMINARSKI RADOVI (30): Izbor teme prema želji studenata ili s ponuđenog popisa, ali u okviru problematike zaštite prirode.

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša
• primijeniti metode zaštite prirode u inženjerskim zahvatima u okolišu
• sintetizirati načela zaštite okoliša u pripremi projektne dokumentacije i izvedbi projekata
• sintetizirati znanja iz prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša
• aktivno sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova u izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša • upravljati okolišem na održiv način
• obrazložiti važnost zaštite prirodnih dobara i biološke raznolikosti • prezentirati sustav funkcioniranja zaštite prirode u Hrvatskoj
• primijeniti legislativu na području zaštite prirode
• kritički prosuditi što je dobro, a što loše za očuvanje prirode
• identificirati inženjerska rješenja za učinkovitu zaštitu prirode i okoliša

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Zvjezdana Stančić
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Hunter, M. L. Jr., Gibbs, J. P., 2007: Fundamentals of Conservation Biology, 3rd edBlackwell Publishing, Oxford.
[2] Wildermuth, H., 1994: Priroda kao zadaća – priručnik praktične zaštite prirode općinama. Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Zagreb.

Preporučena:

[1] Groom, M. J., Meffe, G. K., Carroll, C. R., 2006: Principles of Conservation Biology, 3rd ed., Sinauer Associates, Massachusetts, USA.
[2] Primack, R. B., 1993: Essentials of Conservation Biology. Sinauer Associates Inc., Massachusetts, USA. [3] Radović, J., (ur.), 1999: Pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima zaštite. DUZPO, Zagreb.