Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Temeljenje

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Temeljenje

Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Prikazati osnovne postupke procesa projektiranja iz zadaća temeljenja u području geotehničkog inženjerstva. Rangirati i povezati međudjelovanja svih potrebnih radnji od terenskih i laboratorijskih istražnih radova, izrade geotehničkog elaborata,usvajanja parametara tla, sve do sastavljanja prijedloga rješenja konkretne zadaće.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Vrste i postupci temeljenja (Osnovni oblici i tipovi temelja, te načini izvedbe) (2). Dimenzije temeljnih nosača na osnovu projektnih kriterija (Pojmovi proračunskih djelovanja i proračunskih otpora) (2). Izračun slijeganja temelja (Jednoliko i nejednoliko vanjsko djelovanje, utjecaj rasterećenja, modeli tla) (2). Optimalizacija postupka odabira dimenzija temelja (Analiza utjecaja dubine temeljenja, oblika temelja, vanjskog djelovanja, modela tla na dimenzioniranje temelja) (6). Nosivost temelja (Pojam te proračun nosivosti temeljnog tla) (2). Elastični nosači (Analiza savijanja elastičnog nosača na deformabilnoj podlozi) (2). Kruti temelji i spojna greda (Proračun slučaja aktiviranja tanke spojne grede) (2). Vlačni temelji (Analiza temelja opterećenih vlačnom silom) (2). Uzdužno opterećeni piloti (Primjena pilota u dubokom temeljenju te provedba analize njegova ponašanja pri opterećenju u smjeru njegove glavne osi) (2). Poprečno opterećeni piloti (Analiza pilota opterećenih okomito na glavnu os, deformacija i dimenzioniranje pilota) (4). Kombinirano temeljenje (Analiza kombinacije plitkog i dubokog temeljenja pri seizmičkom opterećenju) (2). Projektiranje prema EC7 (Projektiranje prema novoj regulativi Eurocode 7) (2).

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• projektirati, planirati i rukovoditi izvedbom i sanacijom plitkih i dubokih temelja različitih vrsta i tipova građevina
• sudjelovati u znanstveno-istraživačkim projektima u geotehničkom području
• provesti odgovarajuće osnovne postupke u procesu projektiranja raznovrsnih zadaća iz područja temeljenja građevina
• prepoznati i ustanoviti osnovne značajke problema
• upotrijebiti polazne parametre proračuna
• analitički i numerički proračunati dimenzije temelja i vrednovati rješenja
• analizirati varijante rješenja za određene zadaće temeljenja

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Krešo Ivandić
Suradnik: Filip Dodigović, dipl.ing.građ., dipl.ing.geot.


Literatura:

Obavezna:

[1] K. Ivandić., Temeljenje, GF, Varaždin, 2009, moodle, na internet stranicama Geotehničkog fakulteta.. [2] Nonveiller, E.: Mehanika tla i temeljenje građevina, Školska knjiga, Zagreb, 1979.

Preporučena:

[1] Bowles, J.E.: Foundation analysis and design, Mc. Graw Hill, III. Ed. Int. Student ed., New York, 1986.
[2] Bond, A., Harris, A.: Decoding Eurocode 7, Taylor & Francis Group, London, 2008.
[3] Tomlinson, M. J.: Foundation Design and Construction, Prentice Hall, 2001.