Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Primijenjena zaštita okoliša

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Primijenjena zaštita okoliša

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 3. semestar

Cilj predmeta: Osposobiti studente za samostalne aktivnosti u primjeni znanja iz područja inženjeratva okoliša.


Izvedba:

  • 15 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 30 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (15): Izrada i provjera te analiza praćenja stanja za pojedine poslove i grupe poslova iz područja zaštite okoliša za potrebe Registra onečišćivača okoliša (1); Izrada i obrada dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš: Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije (1); Praćenje kakvoće zraka i emisija u zrak iz stacijonarnih i nestacionarnih izvora (1); Inventarizacija emisije stakleničkih plinova i drugih emisija u okoliš (1); Izrada proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša te izvješća o provedbi politika i mjera (1); Sanacijski elaborati (1); Elaborat zaštite okoliša (1); Studija utjecaja na okoliš (2); Izvješće o stanju okoliša (1); Programi zaštite okoliša (1); Planovi i programi za sastavnice okoliša (1); Plan gospodarenja otpadom (lokalni, globalni, na razini tvrtke) (1); Izvješća za Agenciju za zaštitu okoliša (1); Priprema dokumentacije za gospodarenje otpadom na razini tvrtke (ONTO, prateći listovi) (1); Obveze pravne osobe na području zaštite okoliša (1).

Vježbe (15): Izrada i provjera te analiza praćenja stanja za pojedine poslove i grupe poslova iz područja zaštite okoliša za potrebe Registra onečišćivača okoliša (1); Izrada i obrada dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš: Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije (1); Praćenje kakvoće zraka i emisija u zrak iz stacijonarnih i nestacionarnih izvora (1); Inventarizacija emisije stakleničkih plinova i drugih emisija u okoliš (1); Izrada proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša te izvješća o provedbi politika i mjera (1); Sanacijski elaborati (1); Elaborat zaštite okoliša (1); Studija utjecaja na okoliš (2); Izvješće o stanju okoliša (1); Programi zaštite okoliša (1); Planovi i programi za sastavnice okoliša (1); Plan gospodarenja otpadom (lokalni, globalni, na razini tvrtke) (1); Izvješća za Agenciju za zaštitu okoliša (1); Priprema dokumentacije za gospodarenje otpadom na razini tvrtke (ONTO, prateći listovi) (1); Obveze pravne osobe na području zaštite okoliša (1).

Seminari (30): Izrada seminarskog rada iz područja predavanja i vježbi (30)

Po usvajanju gradiva studenti će moći:
• obavljati poslove inspekcijskog nadzora u poslovima zaštite okoliša
• obavljati revidentske poslove projektne dokumentacije u poslovima zaštite okoliša
• koordinirati multidisciplinarne timove u pripremi, realizaciji i nadzoru zaštite okoliša
• koordinirati i izrađivati studije elaborata zaštite okoliša, studije utjecaja na okoliš
• koordinirati i pripremati dokumentaciju za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
• koordinirati i pripremati izvješća o zaštiti okoliša te izvješća za pojedine sastavnice okoliša
• organizirati poslovanje poslovnog subjekta u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša
• voditi proizvodne procese u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša
• koristiti inženjerska znanja i načela zaštite okoliša pri radu poslovnog subjekta
• analirati dostupne tehnologije za pojedini proces i prijedložiti najbolje dostupne tehnologije
• koristiti stečena znanja u postupcima razvijanja, vođenja, projektiranja i izrade projektne dokumentacije
• koristiti stečena znanja pri izradi dokumenata direktno vezanih uz zaštitu okoliša (studije elaborati);
• koristiti stečena znanja prii izradi izvješća, programa, planova i elaborata za sastavnice okoliša prema postojećoj zakonskoj regulativi.
• koristiti obvezujuće procedure za pravne osobe koje je potrebno provoditi u području zaštite okoliša.

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
Suradnik: Dr.sc. Ivana Presečki


Literatura:

Obavezna:

[1] Methods of Environmental impact assessment 2nd edd, Edited by Peter Morris and Riki Therivel, Spon Press, Canada, first edd: 2000, reprinted 2007.

Preporučena:

[1] Nastavni materijali s predavanja (na e-learning sustavu Merlin).
[2] Web stranica: http://eippcb.jrc.es/reference/