Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

GIS u inženjerstvu okoliša

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: GIS u inženjerstvu okoliša

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 3. semestar
Diplomski studij, Upravljanje vodama, 3. semestar

Cilj predmeta: Osposobljavanje za rad sa naprednim GIS alatima u inženjerstvu okoliša.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvod (osnovni pojmovi i definicije, primjene u inženjerstvu okoliša, osnovno o modelu GIS-a, projekcijama i programskim paketima) (4). Prikazi u GIS-u (digitalni i geografski prikazi, problem složenosti u prikazima) (2). Objekti i polja (definicije, upotrebe, modeli prikaza – vektorski, rasterski, TIN, DMT) (2). Mreže i serveri (umreženost i dijeljenje, funkcijske uloge servera značajne za GIS, spremanje podataka) (2). WebGIS (primjeri modela i GIS servera, „GIS in the cloud“) (2). Greške i dvojbe (pojmovi i definicije, kvaliteta podataka, vrste i rukovanje greškama i dvojbama, kvantificiranje grešaka) (2). Normizacija u GIS-u (pojmovi i definicije, izrada uputa, projektiranje simbola za prikaz podataka, primjeri GIS karata) (4). Infrastruktura prostornih podataka (prednost i mogućnosti, osnovne vrste) u skladu sa smjernicama BESTSDI projekta. (3). Modeliranje u GIS-u (procesi modeliranja, ulazni podaci, evaluacija i interpolacija podataka, klasifikacije izlaznih podataka) (2). Primjeri modeliranja u GIS-u (Spatial analyst, 3D Analyst, Model Builder) (2). Kartografski prikazi i korištenje daljinskih istraživanja (remote sensing) (2). GIS za krajnjeg korisnika u inženjerstvu okoliša (Informacijski sustav voda; Informacijski sustavi u okolišu) (1). Kolokviji (2).
Vježbe u praktikumu (15): studenti kontinuirano tokom cijelog semestra izrađuju praktičan rad na računalu, koristeći znanja stečena na predavanjima.

Nakon usvajanja gradiva student će moći:
• aktivno sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova u izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša
• izraditi strukturu baze podataka i geografski informacijski sustav za potrebe upravljanja vodnim resursima
• izraditi geostatističke prostorne analize promjene koncentracije onečišćivača
• izraditi karte prirodne i specifične ranjivosti i rizika podzemnih voda
• izraditi elaborat zona sanitarne zaštite izvora pitke vode
• koordinirati i sudjelovati pri izradi planova upravljanja vodnim područjima
• koordinirati i surađivati u izradi studija utjecaja na okoliš i elaborata zaštite okoliša, objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, izvješća o zaštiti okoliša, te izvješća za pojedine sastavnice okoliša • prepoznati i razlikovati napredne GIS alate koji se koriste u analizama podataka
• znati analizirati i kategorizirati podatke potrebne za izradu GIS projekta
• moći koristiti i prilagođavati baze podataka u GIS-u
• moći samostalno izraditi osnovni GIS projekt
• rješavati probleme do kojih može doći u korištenju GIS projekta samostalno izraditi kartografske prikaze u GIS-u

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški
Suradnik: Doc.dr.sc. Jelena Loborec


Literatura:

Obavezna:

[1] Biondić, R. (2010): Uvod u GIS (geografski informacijski sustav). Skripta iz GIS-a, Geotehnički fakultet, Varaždin
[2] Meaški, H. (2017): Materijali iz kolegija GIS u inženjerstvu okoliša u sustavu e-učenje. Geotehnički fakultet, Varaždin.
[3] Zeiler, M. (1999): Modeling our World - The ESRI guide to geodatabase design. ESRI, US
[4] ESRI: ArcGIS korisnički priručnici (elektronički format)

Preporučena:

[1] ITC: Ilwis 3.1 korisnički priručnik
[2] Oluić, M. (2001): Snimanje i istraživanje zemlje iz svemira, HAZU i GEOSAT, Zagreb. [3] ESRI: What is ArcGIS (PDF format).