Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Tehnologije obrade otpada

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Tehnologije obrade otpada

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 3. semestar
Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Poznavanje tehnologija obrade otpada i mogućnosti primjene tehnoloških postupaka prema specifičnim vrstama otpada.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Mehanička obrada – oprema za mehaničku obradu (usitnjavanje, prosijavanje, separiranje, sortiranje, zbijanje, baliranje, sirovine za obradu) (4); Principi, aparati i postupci recikliranja pojedinih vrsta otpada (komunalni otpad, plastika, staklo, metal, građevinski otpad) (2); Biološka obrada – priprema sirovine, aerobna obrada (kompostiranje, biosušenje) (2); anaerobna obrada, produkti anaerobne digestije, upravljanje anaerobnom digestijom (2); Vrste mehaničko biološke obrade (MBO i BMO) (2); Gorivo iz otpada, bioplin (2); Fizikalno kemijska obrada otpada(2); Termička obrada – spaljivanje, piroliza, rasplinjavanje, plazma postupak, (4); Odlaganje otpada - metode odlaganja i klasifikacija, odabir lokacije odlagališta, (2); Dimenzioniranje odlagališta (tijelo odlagališta i brtveni slojevi) (2); Reakcije koje se odvijaju u odlagalištu – proizvodnja i sastav bioplina, aktivno i pasivno otplinjavanje (2); Proizvodnja, sastav i upravljanje procjednim vodama (2); Međuprekrivanje i konačno zatvaranje (1); Upravljanje odlagalištem (1).
Vježbe (15): Proučavanje konktretnih primjera iz prakse vezanih uz tematiku predavanja (15)

Nakon što usvoje gradivo studenti će moći:
• primijeniti tehnike, vještine i napredne inženjerske alate u inženjerstvu okoliša
• aktivno sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova u izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša
• voditi proizvodne procese u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša
• koristiti inženjerska znanja i načela zaštite okoliša pri radu poslovnog subjekta
• opisati sustava za mehaničku obradu otpada i mogućnosti primjene specifičnih sustava za specifične vrsteotpada.
• opisati sustav za biološku obradu otpada
• razlikovati svojstava i mogućnosti primjene proizvoda/otpada nastalog pojedinim sustavom obrade
• predvidjeti energetske vrijednosti otpada
• opisati moguće načine termičke obrade otpada
• navesti načine projektiranja, izvedbe i vođenja odlagališta

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Igor Petrović
Suradnik: Nikola Hrnčić, mag.ing.geoing., mag.ing.aedif.


Literatura:

Obavezna:

[1] Tchobanglous, G., Theisen, H., Vigil, A., S.: Integrated Solid Waste Management, Engineering Principles and Management Issues, McGraw-Hill International Editions, Civil Engineering Series, 1993
[2] Milanović, Z.: Deponij, trajno odlaganje otpada, ZGO Zagreb,1992.
[3] Potočnik, V.: Obrada komunalnog otpada-svjetska iskustva, MTG Consulting, Velika Gorica 1997.

Preporučena:

-