Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Upravljanje kakvoćom vode

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Upravljanje kakvoćom vode

Diplomski studij, Upravljanje vodama, 3. semestar

Cilj predmeta: Osposobiti studente za projektiranje, izradu i nadzor očuvanja ekološkog stanja voda, odnosno upravljanje kakvoćom vodnih resursa


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 15 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvod - ciljevi upravljanja kakvoom voda. Hrvatska i europska zakonska regulativa o kakvoi i upravljanj kakvoćom voda (2); Promjena kakvoće kopnenih voda i mora, onečišćenje i zagađenje vode (2); Izvori onečišćenja (opasnosti) za vode, analiza i prikaz (4); Vrste onečišćenja (fizička, anorganska, organska, mikrobiološka, radionuklidi) (4); Procesi koji utječu na kretanje onečišćenja u površinskim i podzemnim vodama (vrijeme zadržavanja vode u vodonosniku, brzina izmjene vode površinskih i podzemnih voda) i moru (4); Mjere zaštite kakvoće voda (4); Ponovna upotreba vode, zatvoreni ciklus korištenja vode, ispuštanje vode u prirodni okoliš (4); Ekološko stanje prirodnih voda i pokazatelji ekološkog stanja voda (2); Uspostava sustava motrenja kakvoće vode – primjeri za različite slučajeve (2); Ispravnost vode za različite namjene. (piće, industriju, sanitarne potrebe, rekreaciju, poljoprivredu itd.)i ispravnost kakvoće priobalnog mora (2).
Auditorne vježbe (15): Voda, okoliš, čovjek – utjecaj urbanizacije, industrijalizacije i eksploatacije na kakvoću voda (2). Onečišćenje i zagađenje voda – primjeri pronosa i zadržavanja onečišćenja u okolišu, metode otkrivanja (2). Ispravnost vode za različite namjene – kontola primjenom zakonske regulative (2). Analiza kakvoća voda – uzorkovanje, laboratorijska i terenska ispitivanja kakvoće voda, primjer odabira najprihvatljivije metode (2). Analiza opasnosti od onečišćenja vode – primjer izrade karte opasnosti i određivanja utjecaja na kakvoću vode (2). Primjeri planiranja sustava motrenja kakvoće vode i ocjena stanja kakvoće voda (3).
Seminari (15): Izrada samostalnog seminarskog rada na temu planiranja sustava motrenja kakvoće voda za određeno područje uz zadane parametre. Javna obrana rada u pismenom obliku i u obliku ptt prezentacije (15).

Po usvajanju gradiva studenti će moći:
• primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša i vodnog gospodarstva
• izraditi program, provoditi istraživanja i interpretirati rezultate istraživanja vodnih resursa
• ocijeniti kvalitativno i kvantitativno stanje površinskih i podzemnih voda
• pratiti, analizirati i vrednovati rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
• koordinirati i sudjelovati u radu timova pri izradi planova upravljanja vodnim područjima
• prepoznati i analizirati pojave i procese koji utječu na ponašanje pojedine vrste onečišćenja u vodonosnim sustavima
• primijeniti upravljanje kakvoćom voda u izradi vodnogospodarskih planova i strategija razvoja vodnog gospodarstva
• integrirati i analizirati rezultate motrenja kakvoće voda kroz interpretaciju dobivenih podataka s ciljem određivanja kriterija zaštite voda
• planirati, predlagati i nadzirati aktivnosti za poboljšanje ekološkog stanja voda. Koristiti zakonske regulative RH i EU u upravljanju kakvoćom voda

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Anita Ptiček Siročić
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Kapelj, S. (2010): Geokemija voda u upravljanju vodama, inženjerstvu okoliša i geoinženjerstvu. Interna skripta, 110 str.

Preporučena:

[1] Predavanja i vježbe u ppt. format.
[2] Mayer, D.: Voda od nastanka do upotrebe, Prosvjeta, 2004.
[3] Tušar, B.: Ispuštanje i pročišćavanje otpadne vode, Croatia knjiga, 2004.
[4] Boulding, R.J.: Practical Handbook of Soil, Vadose Zone and Groundwater Contamination - Assessment, Prevention, and Remediation. Lewis Publishers, 948 p., 1995.