Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Zaštita podzemnih voda

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Zaštita podzemnih voda

Diplomski studij, Upravljanje vodama, 3. semestar

Cilj predmeta: Oko 90 % vodoopskrbe u Hrvatskoj zasniva se na zahvatima podzemne vode. Stoga je zaštita podzemnih voda izuzetno značajno znanstveno i stručno područje u Hrvatskoj. Cilj predmeta je izučavanje znanstvenih i istraživačkih metoda kojima je moguće izraditi podloge za zaštitu podzemnih voda i upoznati studente sa hrvatskom legislativom zaštite pitkih voda.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvodno predavanje (2). Povijesni pregled zaštite voda (2). Utjecaj čovjeka na podzemne vode (tipovi onečišćenja, mehanizam onečišćenja) (4). Zaštita aluvijalnih vodonosnika (metodologija istraživanja, osnovne karakteristike aluvijalnih vodonosnika, matematički modeli, iskustva europskih zemalja, zaštita u Hrvatskoj) (6). Zaštita krških vodonosnika (osnovne karakteristike krških vodonosnika, metodologija istraživanja za potrebe zaštite, iskustva europskih zemalja, zaštita u Hrvatskoj) (6). Zaštita površinskih zahvata i površinskih voda (2). Mjere zaštite i sustav donošenja odluka o zaštiti (4). Primjena GIS-a (2). Elaborat o zonama sanitarne zaštite (2).
Auditorne vježbe i seminari (15): Primjeri zaštite aluvijalnih vodonosnika (4), Primjeri zaštite krških vodonosnika
(4),
Seminarski radovi (5). Kolokviji (2).

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• koordinirati i sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova u izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša, te pripremi, realizaciji i nadzoru projekata zaštite okoliša
• koordinirati i surađivati u izradi studija utjecaja na okoliš i elaborata zaštite okoliša, objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, izvješća o zaštiti okoliša, te izvješća za pojedine sastavnice okoliša
• upravljati okolišem na održiv način
• primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša i vodnog gospodarstva
• izraditi elaborat zona sanitarne zaštite izvora pitke vode
• izraditi program istraživanja za određivanje zona sanitarne zaštite aluvijalnih vodonosnika
• izraditi program istraživanja za određivanje zone sanitarne zaštite krških vodonosnika • izraditi elaborat za zone sanitarne zaštite aluvijalnih vodonosnika izraditi elaborat za zone sanitarne zaštite krških vodonosnika

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški
Suradnik: Mr.sc. Barica Kovačev-Marinčić


Literatura:

Obavezna:

[1] Biondić, B. (2006): Zaštita podzemnih voda. Interna skripta. Geotehnički fakultet, Varaždin
[2] Meaški, H. (2017): Materijali iz kolegija Zaštita podzemni voda u sustavu e-učenje. Geotehnički fakultet, Varaždin.
[3] Mayer, D. (1993): Kvaliteta i zaštita podzemnih voda.- Hrvatsko društvo za zaštitu voda i mora, Zagreb.
[4] Tedeschi, S.: Zaštita voda.- Hrvatsko društvo građevinskih inženjera, Zagreb

Preporučena:

[1] Biondić, B. & Biondić, R. (2014): Hidrogeologija Dinarskog krša u Hrvatskoj. Geotehnički fakultet, Varaždin
[2] Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta. (NN 66/2011, 47/2013)
[3] Strategija upravljanja vodama. (NN 91/2008). Hrvatske vode, Zagreb
[4] Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. (NN 66/2016). Hrvatske vode, Zagreb. [5] Okvirna direktiva o vodama EU. Directive 2000/60/EC of the European Parliament