Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Monitoring podzemnih voda

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Monitoring podzemnih voda

Diplomski studij, Upravljanje vodama, 3. semestar

Cilj predmeta: Osposobiti studenta za projektiranje i nadzor monitoringa količine i kakvoće voda u različitim vrstama vodonosnika i za različite namjene.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 10 A (auditorne vježbe)
  • 15 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvod i osnovni pojmovi (1). Monitoring hidroloških pokazatelja (oborine, površinske vode)(2). Monitoring podzemnih voda (količina i kakvoća voda)(2). Postupci uzimanja uzoraka u nezasićenoj i zasićenoj zoni vodonosnika (istražno bušenje, tehnike uzimanja i metode konzerviranja krutih, tekućih i plinovitih uzoraka)(2). Monitoring podzemnih voda na više razina vodonosnika (multilevel monitoring)(1). Dizajn motrenja vodonosnika različitih tipova poroznosti (međuzrnska, pukotinska, kaverozno-pukotinska)(2). Dizajn i instaliranje zdenaca za monitoring podzemnih voda u različitim tipovima vodonosnika (2). Terenska oprema i instrumenti za mjerenje količine i kakvoće podzemne vode in situ i on-line (2). Određivanje načina motrenja za različite ciljeve (2). Monitoring voda prema Okvirnoj direktivi o vodama EU (1).
Auditorne vježbe (10): Hidrološka analiza, međudjelovanje površinskih i podzemnih voda – primjer izračuna vodne bilance (1). Primjeri definiranja opažačke mreže za motrenje podzemnih voda u različitim tipovima vodonosnika (2). Metode i frekvencije mjerenja i uzorkovanja podzemnih voda ovisno o vrsti monitoringa i motrenim parametrima – primjena preporuka i zakonske regulative, najbolji primjeri iz prakse (2). Prikaz suvremene tehnologije u motrenju podzemnih voda i načini obrade rezultata motrenja (2). Korištenje rezultata motrenja količine i kakvoće podzemnih voda u različite svrhe – primjeri iz prakse (2). Kolokvij (1).
Seminari (5): Student treba samostalno, pomoću literature, obraditi primjer provedenog monitoringa podzemnih voda i javno prezentirati u ppt. obliku.

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša i vodnog gospodarstva
• primijeniti tehnike, vještine i napredne inženjerske alate u inženjerstvu okoliša
• koordinirati i sudjelovati u radu timova pri izradi planova upravljanja vodnim područjima • upravljati okolišem na održiv način
• primijeniti osnovne tehnike i metode monitoringa količine i kakvoće voda
• izabrati način i učestalost monitoringa voda za različite vodonosne sustave
• projektirati način i učestalost monitoringa voda za različite namjene
• nadzirati i analizirati efikasnost uspostavljenog monitoringa voda
• vrednovati uspostavljeni monitoring u skladu s Okvirnom direktivom u vodama EU i zakonskom regulativom RH i EU

4 ECTS

Nastavnik: -
Suradnik: Dr.sc. Dragana Dogančić, Doc.dr.sc. Jelena Loborec


Literatura:

Obavezna:

[1] Nielsen, D.M. (2006): Practical Handbook of Environmental Characterization and Ground-Water Monitoring. 2nd edition. Taylor and Francis, 1318 str

Preporučena:

[1] Predavanja i vježbe u ppt. formatu.