Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Geostrateški resursi i vodnoenergetski sustavi

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Geostrateški resursi i vodnoenergetski sustavi

Diplomski studij, Upravljanje vodama, 2. semestar

Cilj predmeta: Navedeni sadržaj predmeta će omogućiti upoznavanje studenata sa složenim područjem energetike i njenim osobitostima u 21. stoljeću te stjecanje relevantnih znanja i kompetencija koje su im neophodne u kontekstu razumijevanja geopolitike energije i uloge geostrateških resursa (vode, nafte, plina) u budućim izazovima a koje globalna uloga geostrateških resursa predstavlja za današnju civilizaciju;


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 10 A (auditorne vježbe)
  • 5 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Energija, porijeklo i oblici energije, klasifikacija oblika energije i energetske pretvorbe, učinkovitost energetskih procesa (2). Energetski ciklusi u vremenskom horizontu - energetski resursi i izvori energije kao preduvjet razvoja stupnja civilizacije (2). Geopolitička moć i uloga geostrateških resursa (2). Energetska geopolitika i nova paradigma (2). Osobitosti tržišta energenata, monopoli, politički utjecaji-povijesna uvjetovanost regulacije energetskih djelatnosti (2). Plin , nafta i voda kao novo oružje geopolitike - čimbenik globalne perspektive i (ne)sigurnosti u suvremenom globaliziranom gospodarstvu (2). Progresivni odnosa ljudske populacije i korištenja geostrateških resursa - problem iscrpljivanja i proturječja suvremene energetske paradigme, (Razvoj ljudske civilizacije i korištenje energije) (3). Doktrine SAD – borba za demokraciju ili obrana američkih geopolitičkih interesa – borba za naftu (2). Pravci i količine transporta ruskog plina u Europu – geopolitički izazovi u opskrbi plinom EU (2). Definicija inteligentnih energetskih sustava (Smart Grid) (2). Energetska politika u funkciji poticanja inteligentnih energetskih sustava – tehno/ekonomski aspekti (2). Mogućnosti implementacije novih tehničkih rješenja pri modeliranju koncepta urbanog energetskog sustava (UES), elementi, evolucija i uloga i element SCADA sustava (3). Politika zaštite okoliša i energetska učinkovitost (2). Instrumenti zaštite okoliša i obnovljivi izvori energije (2).

ZAJEDNIČKI ISHODI
• koristiti napredna znanja iz prirodnih znanosti, matematike i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi
elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša;
• upravljati okolišem na održiv nacin i preuzeti osobnu i timsku odgovornost za strateško odlucivanje i uspješno
provođenje i izvršenje zadataka;
• primijeniti legislativu iz podrucja zaštite okoliša te preuzeti društvenu i etičku odgovornost za posljedice;
SMJER „Upravljanje vodama“
• primijeniti legislativu iz područja vodnog gospodarstva;
• planirati, nadzirati i organizirati geofizička istraživanja u svrhu vodoistražnih radova i temeljenja graditeljskih i hidrotehničkih objekata;
• sudjelovati u radu timova pri izradi planova upravljanja vodnim područjima i hidroloških studija riječnih bazena, organizirati podatke o vodnim objektima i pojavama u baze podataka i izraditi GIS projekt za potrebe vodnog gospodarstva;
• sudjelovati u znanstveno-istraživackim projektima iz podrucja inženjerstva okoliša i istraživanja vodnih resursa
NA RAZINI KOLEGIJA
• omogućiti stjecanje osnovnih znanja – pojmova o energetici, porijeklu i oblicima energije i energetskim pretvorbama te termodinamskim osnovama energetskih sustava, učinkovitosti energetskih procesa;
• primijeniti i razumijeti koncept urbanog energetskog sustava (UES), te definirati mogućnosti implementacije novih tehničkih rješenja pri stvaranju pametnih gradova u praksi;
• ovladavanje i razumijevanje osnovnih kategorija i njihova povezanost: energija – energetika - ekologija, okoliš - energetska i okolišna politika, voda – geostrateški resurs – obnovljivi izvor energije;
• ovladati osnovnim konceptom definiranja mogućnosti implementacije novih tehničkih rješenja pri stvaranju pametnih gradova u praksi.
• razumijeti i objasniti utjecaj geostrateških resursa - energije na globalni ekosustav (klimatske promjene, efekt staklenika); povezati pitanje geostrateških resursa sa suvremenim izazovima sigurnosti od ratova pa do niza izazova korištenja vode kao pokretača sukoba i razvoja;
povezati i razumijeti ekološke aspekte pojedinih izvora energije i geostrateških resursa

4 ECTS

Nastavnik: dr.sc. Darko Pavlović
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Dahl, C., Međunarodna tržišta energije: Cijene,politike i profiti, Kigen, Zagreb , 2008

Preporučena:

[1] Pavlović, Darko; Obradović, Mario; Tomić Gabrijela: „Plin kao geostrateški resurs i uloga LNG terminala u geopolitičkom pozicioniranju Republike Hrvatske“, Zbornik radova, DKU - Dani kriznog upravljanja, Veleučilište Velika Gorica, 2016.;