Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Projektni menadžment u vodnom gospodarstvu

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Projektni menadžment u vodnom gospodarstvu

Diplomski studij, Upravljanje vodama, 2. semestar

Cilj predmeta: Cilj predmeta je usvajanje teorisjkih i praktičnih znajnja o uptravljanju projektima i projektnom radu primjenjenog na projekte u vodnom gospodarstvu i zaštit voda.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Što je projekt? Što je projektni menadžment? Strategija, planiranje i projektni menadžment (2). Projektni menadžment u vodnom gospodarstvu (2). Značaj projektnog menadžment za zaštitu voda (2). Priprema projekata u vodnom sektoru (2). Što čini upravljanje projektom? (Upravljanje vremenom; Upravljanje troškovima; Upravljanje projektnim timom - ljudskim resursima (4). Interesno utjecajne skupine i okruženje projekta (2). Upravljanje rizikom (2). Upravljanje ugovorima (2). Upravljanje ciljevima (2). Što je upravljanje projektnim ciklusom? (Identifikacija projekta; Priprema projekta; Analiza projekta; Financiranje projekta (4). Provedba projekta u vodnom gospodarstvu (2). Vrednovanje rezultata (2). Računalna podrška projektnom menadžmentu (Gantt dijagram) (2).

ZAJEDNIČKI ISHODI
• sintetizirati načela zaštite okoliša u pripremi projektne dokumentacije i izvedbi projekata;
• upravljati okolišem na održiv način i preuzeti osobnu i timsku odgovornost za strateško odlučivanje i uspješno provođenje i izvršenje zadataka;
• primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša te preuzeti društvenu i etičku odgovornost za posljedice.

SMJER „Upravljanje vodama“
• projektirati, planirati i nadzirati izvođenje projekata melioracijskih i regulacijskih sustava, te sustava
vodoopskrbe i odvodnje i pratiti, analizirati i vrednovati rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
• sudjelovati u radu timova pri izradi planova upravljanja vodnim područjima i hidroloških studija riječnih
bazena, organizirati podatke o vodnim objektima i pojavama u baze podataka i izraditi GIS projekt za potrebe
vodnog gospodarstva;
• sudjelovati u znanstveno-istraživačkim projektima iz područja inženjerstva okoliša i istraživanja vodnih
resursa.

NA RAZINI KOLEGIJA
• Definirati što je projekt
• Objasniti što je upravljanje projektima
• Primijeniti znaja o upravljanju projektima u zaštit okoliša i vodnom gospodarstvu
• Objasniti projektni ciklus u Eurospkoj uniji
• Primijeniti projektne vještine u upravljanju projektima za rad u javnom i privatnom sektoru
• Pripremiti i prezentirati projektnu ideju

4 ECTS

Nastavnik: dr.sc. Sanja Tišma
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

Omazić. M.A., Baljkas, S., Projektni menadžment, Sinergija , Zagreb, 2005

Preporučena:

Project Management Institute, Inc: A Guide to the Project Management Body of Knoweledge, Third Edition, 2004