Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Mikrobiologija okoliša

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Mikrobiologija okoliša

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 3. semestar
Diplomski studij, Upravljanje vodama, 3. semestar
Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje s najvažnijim skupinama mikroorganizama. Utjecaj mikroorganizama na različite ekosustave s obzirom na njihov sastav, brojnost i biomasu. Upotreba mikroorganizama na različitim područjima inženjerstva okoliša.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 15 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): 1. Uvod (1 sat): 1.1. Definicija mikrobiologije, definicija inženjerstva okoliša i poveznice s mikrobiologijom; 2. Mikroorganizmi - glavne skupine i njihova uloga u okolišu (7): 2.1. Virusi, 2.2. Bakterije, 2.3. Prabakterije, 2.4. Kvasci i plijesni, 2.5. Alge, 2.6. Praživotinje; 3. Biogeokemijski ciklusi glavnih biogenih elemenata i uloga mikroorganizama u tim ciklusima (2): 3.1. Ciklus ugljika, 3.2. Ciklus vodika (vode), 3.3. Ciklus kisika, 3.4. Ciklus dušika, 3.5. Ciklus sumpora, 3.6. Ciklus fosfora, 3.7. Hranidbeni lanac i mikroorganizmi; 4. Mikrobiologija voda (12): 4.1. Prirodni vodeni ekosustavi, 4.2. Voda za piće (rekreaciju) i mikroorganizmi, 4.3. Sanitarna bakteriološka analiza vode, 4.4. Pročišćavanje otpadnih voda i uloga mikroorganizma, 4.5. Atmosferska i poplavna voda i mikroorganizmi, 4.6. Podzemna voda i mikroorganizmi; 5. Mikrobiologija tla (3): 5.1. Ekološka svojstva tla kao staništa za mikroorganizme, 5.2. Mikroorganizmi u tlu, 5.3. Kompostiranje i uloga mikroorganizama, 5.4. Upotreba mikroorganizama u geoinženjerstvu; 6. Mikrobiologija zraka (3): 6.1. Svojstva zraka kao staništa za mikroorganizme, 6.2. Mikroorganizmi u zraku; 7. Bioremedijacija djelovanjem mikroorganizama (2): 7.1. Razgradnja nafte, 7.2. Razgradnja (biodegradacija) plastike, 7.3. Bioremedijacija drugih otpadnih, toksičnih i radioaktivnih tvari.
Vježbe (10): 1. Uvod u opće tehnike rada i kultivaciju mikroorganizama: podloge, sterilizacija, nacjepljivanje, precjepljivanje (1); 2. Mikroskopiranje algi, kvasaca, plijesni i praživotinja (1); 3. Dokazivanje prisutnosti mikroorganizama u okolišu (zrak, interijer, odjeća) (1); 4. Sanitarna bakteriološka analiza vode (2); 5. Određivanje broja bakterija u stupcu vode i sedimentu jezera (1); 6. Određivanje broja termofilnih bakterija u stajskom gnoju, gnojenom i negnojenom zemljištu (2); 7. Osnove pročišćavanja otpadne vode pomoću aktivnog mulja (1); 8. Bojanje bakterija po Gramu i mikroskopiranje (1).
Seminari (5): Izbor teme prema želji studenata, ali u okviru problematike mikrobiologije i inženjerstva okoliša. (15)

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• sintetizirati znanja iz prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša
• koordinirati i izrađivati studije elaborata zaštite okoliša, studije utjecaja na okoliš
• koordinirati i pripremati izvješća o zaštiti okoliša, te izvješća za pojedine sastavnice okoliša
• pratiti stanje i emisije okoliša – pojedinih sastavnica okoliša
• aktivno sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova u izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša
• ocijeniti kvalitativno i kvantitativno stanje površinskih i podzemnih voda
• pratiti, analizirati i vrednovati rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
• nabrojiti osnovne skupine mikroorganizama i mogućnosti njihova korištenja u inženjerstvu okoliša
• prepoznati neke prirodne procese uzrokovane djelovanjem mikroorganizama
• identificirati opasnost od patogenih mikroorganizama (otpad, tlo, voda za piće i rekreaciju, hrana, zrak)
• koristiti pojedine skupine mikroorganizama u obradi otpadnih voda, remedijaciji tla, razgradnji otpada i zagađujućih tvari
• kritički ocijeniti informacije iz prirode i okoliša s interdisciplinarne i multidisciplinarne perspektive

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Zvjezdana Stančić
Suradnik: dr.sc. Jasna Hrenović


Literatura:

Obavezna:

[1] Maier, R. M., Pepper, I. L., Gerba, C. P., 2008: Environmental Microbiology,2nd ed., Elsevier Science, San Diego.
[2] Ivanov, V., 2010: Environmental Microbiology for Engineers, CRC Press, Boca Raton.
[3] Stlinović, B., Hrenović, J., 2009: Praktikum iz mikrobiologije. Kugler, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

Preporučena:

[1] Prescott, L. M., Harley, J. P., Klein, D. A., 1996: Microbiology.6th ed., McGraw-Hill Higher Education, Boston.
[2] Stlinović, B., Hrenović, J., 2009: Praktikum iz mikrobiologije. Kugler, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
[3] Duraković, S., 1996: Primjenjena mikrobiologija. Prehrambeno tehnološki inženjering / Znanstveno stručna biblioteka,Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
[4] Hurst, C. J., 1997: Manual of Environmental Microbiology. ASM Press and Sinauer Associations, New York.
[5] McEldowney, S., Hardman, D. J., Waite, S., 1993: Pollution: Ecology and Biotreatment, Longman Scientific & Technical, Essex.