Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Zaštita i remedijacija tla

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Zaštita i remedijacija tla

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 3. semestar
Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 1. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje s osnovnim svojstvima tla, tipovima tala, vrstama oštećenja i onečišćenja, izvorima onečišćenja, različitim metodama sanacije, općenitom zaštitom tla, zaštitom tla prilikom geotehničkih zahvata te s pripadajućom legislativom na području RH.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 5 A (auditorne vježbe)
  • 10 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): 1. Opća svojstva tla i kratki prikaz klasifikacije tala u Hrvatskoj (4 sata): 1.1. Definicija tla, 1.2.
Nastanak tla, 1.3. Važnije osobine tla (fizikalne, kemijske i morfološke), 1.4. Profil tla, 1.5. Klasifikacija tala u Hrvatskoj, 1.6. Osnovna pedološka karta Republike Hrvatske, 1.7. Uloga tla; 2. Procesi koji dovode do oštećenja tla
(4): 2.1. Erozija tla, 2.2. Gubitak humusa, 2.3. Zbijanje tla, 2.4. Prekrivanje tla, 2.5 Prenamjena tla, 2.6. Acidifikacija, 2.7. Salinizacija, 2.8. Dezertifikacija, 2.9. Onečišćenje, 2.9.1. Vrste onečišćenja (teški metali, policiklički aromatski ugljikovodici, postojani organski onečišćivači, pesticidi, druge opasne tvari), 2.9.2. Izvori onečišćenja, 2.9.3. Granične vrijednosti onečišćujućih (opasnih) tvari u tlu, 2.9.4. Oblici onečišćenja tla: točkasta, linijska i raspršena onečišćenja tla, 2.9.5. Procjena stanja onečišćenja tla - uzimanje uzoraka, 2.10. Posljedice onečišćenja i degradacije tala, 2.11. Lokaliteti opterećenja i onečišćenja tla u Hrvatskoj; 3. Tehnologije sanacije (remedijacije) onečišćenih tala – biološke, fizikalne, geotehničke i kemijske metode (12): 3.1. Bioremedijacija pomoću mikroorganizama - bioaugmentacija, 3.2. Fitoremedijacija, biljni pročistači, 3.3. Fitoekstrakcija – fitoakumulacija, 3.4. Fitostabilizacija tla, 3.5. Fitovolatizacija, 3.6. Bioventilacija ili prozračivanje tla, 3.7. Pospješivanje bioremedijacije ubrizgavanjem kisika, 3.8. Pospješivanje bioremedijacije ubrizgavanjem oksidansa (vodik peroksida), 3.9. Pospješivanje bioremedijacije dodavanjem umjetnih gnojiva, 3.10. Mikoremedijacija, 3.11. Prirodno samopročišćenje tla, 3.12. Elektroremedijacija, 3.13. Poplavljivanje tla,
3.14. Ispiranje tla in situ, 3.15. Ispiranje ili uklanjanje zagađivala vrelom vodom ili parom, 3.16. Pumpanje i tretiranje, 3.17. Solidifikacija (učvrščivanje) i stabilizacija tla, 3.18. Iskapanje i odlaganje onečišćenog tla, 3.19. Miješanje tla, 3.20. Prekrivanje i kapsuliranje onečišćenog tla, 3.21. Primjena permeabilnih reaktivnih barijera, 3.22. Primjena različitih vrsta zidova ili barijera (od žitkog mulja, složenih ploča, cementne mase, izmiksane zemlje na mjestu zahvata i od drugih materijala), 3.23. Termalna remedijacija tla, 3.24. Spaljivanje, 3.25. Vitrifikacija, 3.26. Solarna detoksikacija tla, 3.27. Ex situ remedijacija tla - primjena različitih postupaka ovisno o vrsti onečišćivala, 3.28. Razne druge metode; 4. Zaštita tla i okoliša prilikom geotehničkih zahvata (7): 4.1. Modeliranje procjeđivanja onečišćivala kroz tlo, 4.2. Zaštita od erozije, biološka gradnja, revitalizacija izgrađenih vodnih sustava, akumulacije, piezometri za praćenje razine i kakvoće vode, 4.3. Tipični problemi geotehničkog inženjerstva, 4.4. Specijalni geotehnički radovi, 4.5. Suvremeno temeljenje s naglaskom zaštite okoliša, 4.6. Suvremena geotehnička sidra i piloti s naglaskom zaštite okoliša, 4.7. Dreniranje - primjeri primjene, utjecaj na okoliš i pravila za izvođenje drenaža, 4.8. Geosintetici u graditeljstvu, 4.9. Uloga bilja u geotehničkom inženjerstvu, 4.10. Kontakti građevine i temeljne podloge, 4.11. Geotehnički i hidrotehnički zahvati u posebno značajnim područjima: u parkovima prirode, nacionalnim parkovima, i sl., 4.12. Primjeri remedijacije zagađenih tala i podzemne vode u Hrvatskoj, 4.13. Odabir lokacije za odlagalište otpada; 5. Zaštita tla (3): 5.1. Opća načela i prioriteti za održivo gospodarenje i zaštitu tla, 5.2. Metode zaštite tla, 5.3. Pravni propisi RH vezani uz problematiku tla, 5.4. Institucije RH koje se bave zaštitom tla, 5.5. Mjere i procedure koje se poduzimaju u slučaju incidentnih zagađenja tla, 5.6. Baze podataka vezane uz tlo u RH, 5.7. Značajniji projekti u RH vezani uz tlo.
Vježbe (15): 1. Laboratorijsko modeliranje procjeđivanja onečišćenja kroz tlo (2), 2. Modeliranje procjeđivanja zagađivala kroz tlo pomoću suvremenih računalnih programa (4), 3. Terenska nastava – obilazak mjesta gdje se vrši pročišćavanje (9)

• sintetizirati znanja iz prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša
• koordinirati i izrađivati studije elaborata zaštite okoliša, studije utjecaja na okoliš
• koordinirati i pripremati dokumentaciju za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
• koordinirati i pripremati izvješća o zaštiti okoliša te izvješća za pojedine sastavnice okoliša
• pratiti stanje i emisije okoliša – pojedinih sastavnica okoliša
• aktivno sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova u izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša
• prepoznati važnost tla, procese koji dovode do oštećivanja i onečišćavanja tla, te potrebu njegove zaštite
• procijeniti i ispravno odabrati metodu sanacije onečišćenog tla
• ispravno procijeniti i odabrati geotehnički zahvat kojim se štiti tlo i okoliš
• snalaziti se u legislativi na području zaštite tla
• sagledati i analizirati problematiku onečišćivanja i oštećivanja tla na interdisciplinarnoj razini • učinkovito upravljati okolišem

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Zvjezdana Stančić, Izv.prof.dr.sc. Boris Kavur
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Kisić, I., 2012: Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
[2] Krešić, N., Vujasinović, S., Matić, I., 2000: Remedijacija podzemnih voda i geosredine. Univerzitet u Beogradu, Beograd.

Preporučena:

[1] Wise, D. L., 2010: Remediation Engineering of Contaminated Soil, MDI, New York, Basel.
[2] Meuser, H., 2010: Contaminated Urban Soils (Environmental Pollution), Springer, New York.
[3] Testa, S. M., 1997: Reuse and Recycling of Contaminated Soil, CRC, New York.
[4] Anonymous, 2007: Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj. Agencija za zaštitu okoliša, Zagreb.
[5] Anonymous, 2011: Konačni nacrt Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2005.-2008. Agencija za zaštitu okoliša, Zagreb.