Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Matematika 1

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Matematika 1

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 1. semestar

Cilj predmeta: Student upoznaje tehnike vektorske algebre i osnovne pojmove matematičke analize realnih funkcija jedne realne varijable kao što su konvergencija, neprekidnost, derivacija i integral. Naglasak je na svladavanju tehnika deriviranja i integriranja i primjenama diferencijalnog i integralnog računa u geometriji i fizici.


Izvedba:

  • 60 P (predavanja)
  • 45 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Skup realnih i kompleksnih brojeva; Vektori u prostoru; Primjene vektora u analitičkoj geometriji prostora: jednadžba pravca i ravnine; Elementarne funkcije: osnovna svojstva i grafovi; Konvergencija nizova i redova; Limes i neprekidnost; Definicija derivacije: fizikalna i geometrijska interpretacija; Deriviranje elementarnih funkcija; Osnovni teoremi diferencijalnog računa; Taylorova formula; L'Hospitalovo pravilo; Lokalni ekstremi i primjene; Primjena derivacija na ispitivanje toka funkcija; Neodređeni integrali; Integracija supstitucijom i parcijalna integracija; Tehnike integriranja nekih klasa elementarnih funkcija; Određeni integral i primjene; Nepravi integrali.

Razvijanje deduktivnih sposobnosti i sposobnosti egzaktnog i analitičkog pristupa rješavanju problema iz inženjerske prakse. Poznavanje kompleksnih brojeva i vektora u prostoru. Postavljanje matematičkog modela zadanog problema koristeći diferencijalni i integralni račun.

8 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Mladen Božičević
Suradnik: Mr.sc. Predrag Lončar, Izv.prof.dr.sc. Sanja Kovač


Literatura:

Obavezna:

[1] Božičević, M.: Materijali za kolegij Matematika I u sustavu e-učenja, Geotehnički fakultet Varaždin, http://moodle.srce.hr/2013-2014/
[2] Kreč, I., Lončar, I., Lončar, P.: Viša Matematika, skripta, Geotehnički fakultet, Varaždin, 1990.

Preporučena:

[1] Demidovič, B.P: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
[2] Minorski, V.P.: Zbirka zadataka više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb, 1972.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+