Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Engleski jezik 2

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Engleski jezik 2

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 2. semestar

Cilj predmeta: Razviti mogućnost komunikacije s općom i tehničkom terminologijom na engleskom jeziku.


Izvedba:

  • 0 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 30 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Osnove engleske gramatike i sintakse: ( 1 ) prijedlozi mjesta i vremena; ( 2 ) neupravni govor; ( 3 ) relativne rečenice; ( 4 ) kondicionalne rečenice ( nulti, prvi, drugi i treći kondicional ); ( 5 ) tvorba i korištenje pasiva; ( 6 ) slaganje glagola u rečenici; ( 7 ) izražavanje namjere, uzroka i posljedice, suprotnosti. Zadaci s vježbama. 14 sati.
Stručni tekstovi: ( Air pollution and ozone depletion; Population, environment and resources; Soil pollution and degradation, Land reclamation and restoration ). Powerpoint prezentacije seminarskih radova. Pisanje životopisa.
Razumijevanje, aktivno usvajanje osnovnog sadržaja i prepričavanje. Zadaci s vježbama. 12 sati.

Razumijevanje jednostavnog stručnog, tehničkog konteksta i prenošenje sadržaja na engleskom jeziku.

2 ECTS

Nastavnik: Ana Jelčić, pred.
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Jelčić, Ana: English in Environmental Engineering 2 ( skripta )
[2] Materijali s e-učenja.

Preporučena:

[1] Evans, V., Dooley, J., Blum, E.: Environmental Science; Express Publishing, 2013.
[2] Evans, V., Dooley, J., Rodgers; K.: Environmental Engineering, Express Publishing, 2013.
[3] Brieger, N., Pohl, A: Technical English, Vocabulary and grammar, Summertown publishing, 2002