Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

« Natrag

Doc. dr. sc. Jelena Loborec

CROSBI

LinkedIn

Zavod: Zavod za upravljanje vodama
Kat: 3
Soba: 93
Konzultacije: -

Telefon: +385 42 408 955
Mobitel: -
E-mail: jelena.loborec@gfv.unizg.hr


Kolegiji

Preddiplomski studij:
Sanitarni problemi okoliša
GIS
Hidrogeologija

Diplomski studij:

Analiza rizika podzemnih voda
Monitoring podzemnih voda
GIS u inženjerstvu okoliša

Doktorski studij:
Kakvoća vode u okolišu


Kratka biografija:

Doktorirala: 2013. Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Diplomirala: 2007. Geotehnički fakultet Sveučilišta u ZagrebuNastavna djelatnost:
Na preddiplomskom studiju nositeljica je kolegija Sanitarni problemi okoliša te drži auditorne vježbe iz kolegija Hidrogeologija i vježbe u praktikumu iz kolegija GIS. Na diplomskom studiju nositeljica je kolegija Analiza rizika podzemnih voda i Monitoring podzemnih voda te drži vježbe u praktikumu iz kolegija GIS u inženjerstvu okoliša. Mentor je brojnih završnih i diplomskim radova te objavljuje znanstvene i stručne radove u koautorstvu sa studentima.

Znanstvene i stručne djelatnosti:
Područje njenog interesa su hidrogeološki aspekti zaštite podzemnih voda, s posebnim naglaskom na metode procjene ranjivosti, opasnosti i rizika od onečišćenja podzemnih voda, monitoring podzemnih voda i primjenu geografskih informacijskih sustava. Sudjeluje na više znanstvenih projekata vezanih uz tu tematiku (Projekti). Sudjelovala na više stručnih projekata te u izradi
laborata za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta u kršu, gdje joj je glavni zadatak bio digitalna obrada podataka, izrada GIS baze podataka i kartografska priprema (Stručni projekti).