Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Hidrologija riječnih bazena

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Hidrologija riječnih bazena

Diplomski studij, Upravljanje vodama, 1. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje i razumijevanje osobina riječnih bazena i glavnih hidroloških procesa u slivu vodotoka koji utječu na vodni režim. Upoznavanje problematike nanosa u vodotocima te primjena parametarske hidrologije na rješavanju
većine hidrotehničkih zadataka u riječnim bazenima. Primjena matematičko statističkih metoda u hidrologiji


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 25 A (auditorne vježbe)
  • 5 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanje (30): Prirodni i uređeni vodni režim riječnih bazena (2). Glavni čimbenici otjecanja. Vrste i osobine slivova, hidrografija vodotoka (2). Fizičko-zemljopisni faktori otjecanja. Veza podzemne i površinske vode u riječnim bazenima, infiltracija, kapilaritet, isparivanje, činioci vertikalne vodne bilance sliva (4). Mjerne metode i mjerna tehnika u području hidrologije riječnih bazena (2). Analiza i tvorba hidrograma prirodnog sliva. Odvajanje temeljnog i površinskog otjecanja. Pojam efektivne oborina i vodni režim u riječnom bazenu (2). Parametarska hidrologija, značenje, metode i primjena na riječne bazene(4). Matematičko modeliranje hidroloških procesa (2). Vidovi regulacije otjecanja, akumulacije i prirodne retencije (2). Vrste nanosa i taloženje u riječnom bazenu (2). Protok vučenog i suspendiranog nanosa u rijekama (4). Matematičko statističke metode u hidrologiji, primjena vjerojatnosti u hidrologiji, krivulje vjerojatnosti i krivulje raspodjele (4).
Auditorne vježbe i seminari (30): Primjena parametarske hidrologije na rješavanju posebnih hidrotehničkih zadataka u riječnim bazenima (13). Primjena matematičko statističkih metoda u hidrologiji na specifičnim primjerima (10). Seminarski radovi i samostalni zadaci (5). Kolokviji (2).

• koordinirati i sudjelovati u radu timova pri izradi planova upravljanja vodnim područjima
• koordinirati i sudjelovati u radu timova u projektiranju hidrotehničkih zahvata i izradi hidroloških studija riječnih bazena
• izraditi program, provoditi istraživanja i interpretirati rezultate istraživanja vodnih resursa
• koordinirati i sudjelovati u radu timova u projektiranju hidrotehničkih zahvata i izradi hidroloških studija riječnih bazena
• primijeniti metode mjerenja osnovnih hidroloških pojava na slivovima malih i velikih rijeka.
• primijeniti odgovarajuće parametarske metode na rješavanju hidroloških problema prirodnih slivova.
• sudjelovati u izradi hidroloških studija i dijelova studija utjecaja na okoliš.
• sudjelovati u mjerenju i rješavanju problematike nanosa u vodotocima.

5 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Ranko Biondić, dr.sc. Dijana Oskoruš
Suradnik: Karlo Leskovar, mag.ing.geoing.


Literatura:

Obavezna:

[1] Žugaj, R.: Hidrologija, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, 2000.

Preporučena:

[1] Bonacci, O.: Ekohidrologija, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split, 2003.