Go to the main Content

<< Back to the home page

Završna radionica projekta: Fleksibilni i pametni energetski sustavi za dekarbonizaciju zgrada

Author of Announcements: Karlo Leskovar, 07.03.2024. in category: Događaji

Pozivamo Vas da se pridružite online završnoj radionici u okviru projekta: Fleksibilni i pametni energetski sustavi za dekarbonizaciju zgrada, koja se održava 13.3.2024. godine, u online formatu putem Zoom platforme, od 10:00 – 13:00 sati.

Program možete preuzeti OVDJE, a sudjelovanje je besplatno na temelju ispunjene prijavnice.

Online radionica se održava na engleskom jeziku.

Više o projektu možete pročitati u nastavku:
Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet je koordinator projekta "Fleksibilni i pametni energetski sustavi za dekarbonizaciju zgrada" (eng. ”Flexible and smart energy systems to decarbonize buildings”), koji je dio bilateralne inicijative unutar prioritetnog područja Energija i klimatske promjene financiran i podržan od strane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške odnosno EPG i Norveškog financijskog mehanizma. Norveški partner je SINTEF Energy Research iz Trondheima.
Cilj projekta “Fleksibilni i pametni energetski sustav za dekarbonizaciju zgrada” je razmjena znanja i iskustava u području ekološki prihvatljivih tehnologija, dekarbonizacije zgrada, inovativnih energetskih tehnologija te uspostave dugoročne istraživačke, obrazovne i tehničke suradnje.
Kroz različite aktivnosti poput studijskih posjeta, sastanaka i stručnih radionica, SINTEF Energy Research i SINTEF Coummunity podijelili su svoja stručna znanja sa Sveučilištem u Zagrebu Geotehničkim Fakultetom o implementaciji ZEB (Zero Emission Buidlings) koncepta i koncepta pametnih zgrada koje su primijenili u svom ZEB laboratoriju u Trondheimu.
Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet je podijelio svoja iskustva u modelima energetskih usluga i razvoju politika, a poseban naglasak bio je na aktivnostima modernizacije i dekarbonizacije zgrade fakulteta u Varaždinu. Studenti Geotehničkog fakulteta su također aktivno sudjelovali u različitim aktivnostima te je kroz niz online gostujućih predavanja istraživača iz SINTEF-a ovim projektom unaprijeđena i nastavna djelatnost na fakultetu.
Ovim projektom izrađene su i dva tehnička rješenja za zgradu Geotehničkog fakulteta. „Buildings Energy Retrofit and Decarbonisation Analysis Report“ u kojoj je dana analiza i prijedlog rješenja za zamjenu energetskog sustava zgrade Geotehničkog fakulteta i „Buildings Smart energy concept Analysis Report“ koja daje prijedloge za ugradnju pametnih sustava u zgradu.

Rezultati ovog projekta pripremne su analitičke aktivnosti za izradu budućih projekta kojima će doći do energetske obnove zgrade Sveučilišta u Zagrebu Geotehničkog Fakulteta kojom će se znatno smanjiti potrošnja energije, emisije stakleničkih plinova i utjecaj na klimatske promjene.

Organizator (Hrvatski savjet za zelenu gradnju) će dan prije održavanja događaja poslati pristupne podatke za sudjelovanje, kao i ostale važne detalje.

--------------------

We invite you to join the online final workshop within the project: Flexible and smart energy systems to decarbonize buildings, which will be held on March 13th, 2024., in online format via the Zoom platform, from 10:00 a.m. to 1:00 p.m.


You can download the program HERE, and participation is free based on the completed application form.

The online workshop is held in English.

You can read more about the project below:
The University of Zagreb Faculty of Geotechnical Engineering is the coordinator of the project ” Flexible and smart energy systems to decarbonize buildings” (hrv. Fleksibilni i pametni energetski sustavi za dekarbonizaciju zgrada”), which is part of a bilateral initiative within priority area Energy and climate change financed and supported by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants. The Norwegian partner is SINTEF Energy Research from Trondheim.
The aim of the project “Flexible and Smart Energy System for Building Decarbonization” is to exchange knowledge and experiences in the field of environmentally friendly technologies, building decarbonization, innovative energy technologies, and to establish long-term research, educational, and technical cooperation.
Through various activities such as study visits, meetings, and expert workshops, SINTEF Energy Research and SINTEF Community has shared its expertise with the University of Zagreb Faculty of Geotechnical Engineering on the implementation of the ZEB (Zero Emission Buildings) concept and smart building concepts they have applied in their ZEB laboratory in Trondheim.
The University of Zagreb Faculty of Geotechnical Engineering has shared its experiences in energy service models and policy development, with a particular emphasis on the modernization and decarbonization activities of the faculty building in Varaždin. Students of the Geotechnical Faculty have also actively participated in various activities, and through a series of online guest lectures by researchers from SINTEF, this project has improved teaching activities at the faculty.
Two technical solutions for the building of the Faculty of Geotechnical Engineering were developed through this project. The “Buildings Energy Retrofit and Decarbonization Analysis Report” provides an analysis and solution proposal for replacing the energy system of the Faculty of Geotechnical Engineering building, and the “Buildings Smart Energy Concept Analysis Report” provides proposals for the installation of smart systems in the building.

The results of this project have prepared analytical activities for the development of future projects aimed at the energy renovation of the University of Zagreb Faculty of Geotechnical Engineering building, which will significantly reduce energy consumption, greenhouse gas emissions and impact on climate change.

The organizer (Green Building Council Croatia) will send access data for participation, as well as other important details, the day before the event.