Go to the main Content

<< Back to the home page

Javna nabava

Category: O fakultetu

POPIS GOSPODARSKIH OBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA SUKLADNO ZAKONU O JAVNOJ NABAVI (vrijedi od 20. 07. 2021.)
Sukladno članku 80., stavku 2., točki 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Odluke Ustavnog suda (NN 13/14) Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je Fakultet u sukobu interesa. To su:

1. GEO INFO d.o.o., Kutnjački put 4C, 10000 Zagreb, OIB: 87283362773
2. Internetsko novinarstvo d.o.o., Kustošijanska 29, 10000 Zagreb, OIB: 82754944898
3. Odvjetnički ured Tomislav Kovač, Braće Radić 6, 42000 Varaždin
4. Cronata d.o.o., Ive Mikaca 2D, 42000 Varaždin, OIB: 37058610935
5. ASULON d.o.o., 3. Vrbik 10, 10000 Zagreb, OIB: 66457141851
6. ASULON, obrt za usluge, 3. Vrbik 10, 10000 Zagreb, OIB: 97173899680
7. QUESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/d, 10000 Zagreb, OIB: 40761904921
8. B4B d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, OIB: 97173899680

2021.2 - Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi
2021. - Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi
2020. - Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi
2017. - Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi
2016. - Popis gospodarskih subjekata iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi
2015. - Popis gospodarskih subjekata prema članku 13. Zakona o javnoj nabavi
2014. - Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi
2013. - Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi

ODLUKA O IZUZIMANJU FAKULTETSKOG VIJEĆA IZ POSTUPAKA JAVNE NABAVE
2021-02-17 Odluka o izuzimanju Fakultetskog vijeća iz postupaka javne nabave


PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
2023-01-23 Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova
2021 12 04 Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova
2020 09 23 Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova
2017 02 22 Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova


PLAN JAVNE NABAVE
3. izmjena Plana javne nabave za 2024. godinu
2. izmjena Plana javne nabave za 2024. godinu
1. izmjena Plana javne nabave za 2024. godinu
Plan javne nabave za 2024. godinu

6. izmjena Plana javne nabave za 2023. godinu
5. izmjena Plana javne nabave za 2023. godinu
4. izmjena Plana javne nabave za 2023. godinu
3. izmjena Plana javne nabave za 2023. godinu
2. izmjena Plana javne nabave za 2023. godinu
1. izmjena Plana javne nabave za 2023. godinu
Plan javne nabave za 2023. godinu

3. izmjena Plana javne nabave za 2022. godinu
2. izmjena Plana javne nabave za 2022. godinu
1. izmjena Plana javne nabave za 2022. godinu
Plan javne nabave za 2022. godinu

2. izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu
1. izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu
Plan javne nabave za 2021. godinu

3. izmjena plana javne nabave za 2020. godinu
2. izmjena plana javne nabave za 2020. godinu
1. izmjena plana javne nabave za 2020. godinu
Plan javne nabave za 2020. godinu

Izmjena plana javne nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2018. godinu
Izmjena i dopuna plana javne nabave za 2017. godinu
Plan javne nabave za 2017. godinu
Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2016. godinu
Plan javne nabave za 2016. godinu
Plan javne nabave za 2015. godinu
Plan javne nabave za 2014. godinu
Plan javne nabave za 2013. godinu

POSTUPCI JAVNE NABAVE
2023. godina
Registar ugovora za 2023. godinu

2022. godina
Registar ugovora za 2022. godinu
2022-03-18 Savjetovanje (ponovljeno) za „Nabava opreme – 5 grupa“ u okviru projekta „Reciklirana guma & solarna fotokataliza: ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja“-KK.01.1.1.07.0058
2022-02-22 Savjetovanje (ponovljeno) za „Nabava opreme – 5 grupa“ u okviru projekta „Reciklirana guma & solarna fotokataliza: ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja“-KK.01.1.1.07.0058

2021. godina
2021-12-22 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (ponovljeno), Nabava opreme-5 grupa u okviru projekta KK.01.1.1.07.0058, evidencijski broj nabave JN-M-75/2021.
2021-12-13 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima_Nabava opreme - 5 grupa Evidencijski broj nabave: JN-M-75-2021

2021-11-25 Rabljeno teretno motorno vozilo - poziv na javno nadmetanje

2021-12-15 Odluka o odabiru - Kemikalije i standardi - JN 31/2021
2021-12-14 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Kemikalije i standardi - JN 31/2021
2021-11-29 Zapisnik o otvaranju ponuda - Kemikalije i standardi - JN 31/2021
2021-11-15 Poziv na dostavu ponuda - Kemikalije i standardi - JN 31/2021
2021-11-15 Troškovnik Grupa 1 - Kemikalije i standardi - JN 31/2021
2021-11-15 Troškovnik Grupa 2 - Kemikalije i standardi - JN 31/2021
2021-11-15 Ponudbeni list-A - Kemikalije i standardi - JN 31/2021
2021-11-15 Ponudbeni list-B - Kemikalije i standardi - JN 31/2021
2021-11-15 Ponudbeni list-C - Kemikalije i standardi - JN 31/2021
2021-11-15 Izjava o nekažnjavanju - Kemikalije i standardi - JN 31/2021
2021-11-15 Izjava o roku isporuke - Kemikalije i standardi - JN 31/2021

2021-09-09 Odluka o odabiru - Licenca za GIS - JN 85/2021
2021-09-02 Pojašnjenje - Licenca za GIS - Jednostavna nabava 85/2021
2021-09-02 Prilozi uz Pojašnjenje - Licenca za GIS - Jednostavna nabava 85/2021
2021-08-30 Poziv na dostavu ponuda - Licenca za GIS - Jednostavna nabava 85/2021
2021-08-30 Troskovnik - Licenca za GIS - Jednostavna nabava 85/2021

2021-07-27 Odluka o poništenju Jednostavne nabave za robu 161/2021.
2021-07-20 Poziv na dostavu ponuda - Podvodni fluorimetar - Jednostavna nabava 161/2021
2021-07-20 Prilog_1-Troskovnik-Cost Sheet_JN-161-2021
2021-07-20 Prilog_2-Ponudbeni list_JN-161-2021
2021-07-20 Prilog_2-Tender sheet_JN-161-2021
2021-07-20 Prilog_3-Izjava o nekaznjavanju_JN-161-2021
2021-07-20 Prilog_3-Statement on impunity_JN-161-2021

2020. godina
ODLUKA o odabiru - Laboratorijski potrošni materijal - JN 84/2020
Poziv na dostavu ponuda - Laboratorijski potrošni materijal - Jednostavna nabava 84/2020
Troskovnik-Grupa I_JN-84-2020
Troskovnik-Grupa II_JN-84-2020
Ponudbeni list-A_JN-84-2020
Ponudbeni list-B_JN-84-2020
Ponudbeni list-C_JN-84-2020
Izjava o nekažnjavanju_JN-84-2020

ODLUKA o odabiru za jednostavnu nabavu roba "Nabava kemikalija u okviru projekta "Otpad i sunce u službi fotokatalitičke razgradnje mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi), KK.01.1.1.04.0006."
ZAPISNIK O pregledu i ocjeni ponuda za jednostavnu nabavu roba "Nabava kemikalija u okviru projekta "Otpad i sunce u službi fotokatalitičke razgradnje mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi), KK.01.1.1.04.0006."
Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne javne nabave roba: nabava kemikalija u okviru projekta "Otpad i sunce u službi fotokatalitičke razgradnje mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi)", KK.01.1.1.04.0006.
Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne javne nabave roba: nabava kemikalija u okviru projekta OS-Mi - Troškovnik 1
Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne javne nabave roba: nabava kemikalija u okviru projekta OS-Mi - Troškovnik 2

Odluka o odabiru "Prijenosna računala i radna stanica"
Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne javne nabave roba "Prijenosna računala i radna stanica"

Odluka o odabiru "Nabava dva prijenosna računala i dva monitora"
Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne javne nabave roba "Nabava dva prijenosna računala i dva monitora"

2019. godina i ranije
Registar ugovora za 2019. godinu
2019 12 Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka jednostavne nabave za robu: "Beskonačni kontroler volumena" - nadogradnja postojećeg triaksijalnog uređaja
2018 04 Izmjena poziva na dostavu ponude za provedbu postupka jednostavne nabave za robu-Triaksijalni uređaj za ispitivanje mehaničkih i hidrauličkih parametara otpada-nadogradnja postojećeg hidrauličkog edometra
2018 04 Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka jednostavne nabave za "Triaksijalni uređaj za ispitivanje mehaničkih i hidrauličkih parametara otpada-nadogradnja"
2017 12 Poziv na dostavu ponude za nabavu uređaja za mjerenje i registriranje razine, temperature i električne vodljivosti vode-CTD DIVER
2017 09 Izmjene poziva na dostavu ponude - Za provedbu postupka jednostavne nabave za radove Zamjena radijatorskih ventila i cirkularnih crpki za grijanje
2017 09 Poziv na dostavu ponuda za radove na zamjeni radijatorskih ventila i cirkularnih crpki za grijanje
2016 12 Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za građevinsko-obrtničke radove
2016 10 Poziv na dostavu ponuda - nabava opreme i namještaja u laboratoriju za inženjerstvo okoliša
2016 05 Poziv na dostavu ponuda za računala
2016 05 Poziv za dostavu ponuda za projektore
2014 04 Dokumentacija za nadmetanje za nabavu CPT uređaja s opremom
2013 05 Dokumentacija za nadmetanje 2013.god. - Nabava instrumenata i opreme za inženjerstvo okoliša
2013 05 Dokumentacija za nadmetanje 2013.god. - Nabava računalnih programa po grupama
2013 04 Dokumentacija za nadmetanje - Nabava geodetske opreme
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godinu