Go to the main Content

<< Back to the home page

Pročišćavanje otpadnih plinova

Category: Predmeti

Naziv predmeta: Pročišćavanje otpadnih plinova

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 1. semestar

Cilj predmeta: Cilj predmeta je upoznati studenta s osnovnim pojmovima pročišćavanja otpadnih plinova, kao i usvajanje znanja i vještina nužnih u postupcima pročišćavanja otpadnih plinova.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 10 A (auditorne vježbe)
  • 20 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvod i osnovni pojmovi (1). Osnovni izvori onečišćenja zraka: u metalurgiji, industriji mineralnih sirovina, procesnoj kemijskoj industriji, drvnoj itd. (4). Rješavanje problema onečišćenja zraka (2). Postupci za smanjenje emisija čvrstih
čestica i plinovitih tvari (2). Postupci smanjenja emisija stakleničkih plinova: optimizacija procesa, štednja energije, korištenje obnovljivih izvora energije (2). Postupci smanjenja emisija onečišćivala: optimizacija procesa, zamjena sirovina, ugradnja uređaja za pročišćavanje dimnih plinova (2). Osnovni elementi i projektiranje ventilacijskih sustava (2). Osnovne podjele uređaja za prečišćavanje otpadnih plinova (2). Izbor uređaja za pročišćavanje otpadnih plinova (2). Pročistači koji djeluju na temelju gravitacijskih, inercijskih i centrifugalnih sila: cikloni, vlažni kolektori, elektrostatički taložnici, filteri (3). Planiranje i koncipiranje sustava za prečišćavanje otpadnih plinova (2). Elementi koncepcijskog rješenja (1). Tehnološko-ekonomske analize (1). Kontrola rada sistema za pročišćavanje otpadnih plinova (1). Najbolje raspoložive tehnike (NRT) (1). Mjere integrirane u postupak (2).
Seminari (20): Analiza pojedinih proizvodnih procesa s naglaskom na nastanak otpadnih plinova i njihovo zbrinjavanje.
Terenske vježbe (10): Obilazak interesantnih objekata, rudarski proizvodni pogon (šljunčara, kamenolom, pješčara); posjet aktivnom odlagalištu otpada i postrojenju za MBO.

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• organizirati poslovanje poslovnog subjekta u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša.
• analizirati dostupne tehnologije za pojedini proces i predložiti najbolje dostupne tehnologije
• voditi proizvodne procese u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša
• izraditi program istražnih radova/mjerenja i monitoringa za pojedinu sastavnicu okoliša te interpretirati dobivene rezultate
• sintetizirati znanja iz prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša
• koordinirati i pripremati dokumentaciju za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
• koordinirati i pripremati izvješća o zaštiti okoliša te izvješća za pojedine sastavnice okoliša
• sintetizirati tehnike, vještine i napredne inženjerske alate u inženjerstvu okoliša
• aktivno sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova pri izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša • analizirati pokazatelje kvalitete zraka • identificirati izvore onečišćenja
• sintetizirati znanja potrebna za postizanje zadovoljavajuće kvalitete zraka i zaštite okoliša
• vrednovati opcije dostupne za postizanje zadovoljavajuće kvalitete zraka
• odabrati najbolju dostupnu tehniku za postizanje zadovoljavajuće kvalitete zraka

5 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Ivana Grčić
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] D.H.F.Liu, B.G.Lipták,Environmental Engineering Handbook, 2ndedtion, LewisPub, New York, 1997.
[2] S.E. Manahan, Environmental Science and Technology, A Sustainable Approach to Green Science and Technology, 2nd Edition, Taylor and Francis, Boca Raton, 2007.

Preporučena:

S. Kumar, R. Kumar, Air Quality – Monitoring and Modelling, InTech, Rijeka, 2012.