Go to the main Content

<< Back to the home page

TO SAM JA – INŽENJER OKOLIŠA

Category: Projekti

TO SAM JA - INŽENJER OKOLIŠA

MJERENJE ČVRSTOĆE MBO OTPADA S VELIKIM UREĐAJEM ZA DIREKTAN POSMIK

Diplomski rad – 2020.


Autor: Kurta Lucija, mag.ing.amb.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Igor Petrović
Kontakt: nikola.kaniski@gfv.unizg.hr


Projekt: Ispitivanje i modeliranje mehaničkog ponašanja bioosušenog otpada kao preduvjet energetske oporabe


Preuzmi poster


UTJECAJ ZRAČNE LUKE NA ONEČIŠĆENJE OKOLIŠA I ZDRAVLJE LJUDI – PRIMJER GRADA VELIKA GORICA

Završni rad – 2019.


Autor: Petra Beliga, univ.bacc.ing.amb.
Mentor: doc.dr.sc. Jelena Loborec
Kontakt: petra.beliga2@gmail.com


Preuzmi posterPreuzmi cjeloviti rad


UPOTREBA KARATA RANJIVOSTI, OPASNOSTI I RIZIKA OD ONEČIŠĆENJA PODZEMNIH VODA U SVRHU ZAŠTITE OKOLIŠA

Diplomski rad – 2020.


Autor: Marija Somogji, mag.ing.amb.
Mentor: doc.dr.sc. Jelena Loborec
Kontakt: marija.somogji@gmail.com


Preuzmi posterPreuzmi cjeloviti rad


REZIDUALNI ANTIBIOTICI U OTPADNIM VODAMA KAO SANITARNI PROBLEM OKOLIŠA

Završni rad – 2020.


Autor: Monika Zelenbrz
Mentor: doc.dr.sc. Jelena Loborec
Kontakt: monika.zelenbrz19298@gmail.com


Preuzmi poster


MODEL RAZGRADNJE AMONIJAKA SOLARNOM FOTOKATALIZOM UZ TiO2 I TiO2/CNT KATALIZATORE U FOTOKATALITIČKOM ZRAČNOM TUNELU

Rektorova nagrada – 2020.


Autori: Martina Leskovar, Nina Martinez, Danijela Petković, Filip Kramar
Mentor: doc.dr.sc. Ivana Grčić
Kontakt: martina.leskovar99@gmail.com


Projekt: Otpad i Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje mikroonečišćivala u vodama OS-Mi


Preuzmi poster Preuzmi cjeloviti rad


ANALIZA EMISIJA U ZRAK S ODLAGALIŠTA OTPADA JEROVEC

Diplomski rad – 2020.


Autor: Karolina Cuković, mag.ing.amb.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Ivan Kovač
Kontakt: karolinacukovic@gmail.com


Preuzmi poster


TRASIRANJE TOKA SUSTAVA PLITVIČKIH JEZERA

Diplomski rad – 2020.


Autor: Matea Ružić, mag.ing.amb.
Mentor: prof.dr.sc. Sanja Kapelj
Kontakt: matea.ruzic@gmail.com


Projekt: Hidrodinamičko modeliranje Plitvičkih jezera


Preuzmi poster


IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IZ SREDSTAVA EU

Završni rad – 2020.


Autor: Dora Nekić, univ.bacc.ing.amb..
Mentor: Mirna Amadori, dipl.ing.građ.
Kontakt: dora.nekic@hotmaill.com


Preuzmi poster


GRAVIMETRIJSKE METODE ANALIZE

Završni rad – 2020.


Autor: Silvija Ancelj, univ.bacc.ing.amb.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Anita Ptiček Siročić
Kontakt: silvija.ancelj@gmail.com


Preuzmi posterPreuzmi cjeloviti rad


UTJECAJ BRZINE SMICANJA NA POSMIČNU ČVRSTOĆU TLA

Završni rad – 2020.


Autor: Anja Bek, univ.bacc.ing.amb.
Mentor: prof.dr.sc. Stjepan Strelec
Kontakt: anjabek08@gmail.com


Preuzmi posterPreuzmi cjeloviti rad


ODREĐIVANJE JEDNOOSNE TLAČNE ČVRSTOĆE I NEDRENIRANE KOHEZIJE TLA PRI SLOBODNOM BOČNOM ŠIRENJU

Završni rad – 2020.


Autor: Dora Varjačić, univ.bacc.ing.amb.
Mentor: prof.dr.sc. Stjepan Strelec
Kontakt: dora.varjacic@gfv.unizg.hr


Preuzmi poster


SOLARNA FOTOKATALIZA U ZAŠTITI VODA I ZRAKA - OD EKSPERIMENTA DO PILOTA

Rektorova nagrada – 2019.


Autori: Ana-Maria Radovan, univ.bacc.ing.amb., Jan Marčec, Petar Mrakužić, Mateo Topić
Mentor: doc.dr.sc. Ivana Grčić
Kontakt: ana-maria.radovan@gfv.unizg.hr


Projekt: Nanokompoziti s perovskitima za fotovoltaike, fotokatalizu i senzoriku


Preuzmi posterPreuzmi cjeloviti rad


KORIŠTENJE GIS-A PRI IZRADI HIDROLOŠKOG MODELA RIJEKE

Završni rad – 2020.


Autor: Petar Mrakužić, univ.bacc.ing.amb.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški
Kontakt: petar.mrakuzic@gmail.com


Preuzmi posterPreuzmi cjeloviti rad


ANALIZA ONEČIŠĆENJA ČESTIČNIM TVARIMA U URBANIM PODRUČJIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Diplomski rad – 2020.


Autor: Martina Habulan, mag.ing.amb.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Nikola Sakač
Kontakt: habulanmartina@gmail.com


Preuzmi posterPreuzmi cjeloviti rad


SURFAKTANTI KAO ADJUVANSI U AGROKEMIKALIJAMA – DIREKTNO POTENCIOMETRIJSKO ODREĐIVANJE

Stručni rad (usmeno izlaganje i poster) - 2020.


Autor: Magdalena Remetović, univ.bacc.ing.amb.
Koautori: Nikola Sakač, Bojan Šarkanj, Marija Kraševac Sakač
Kontakt: magdalena.remetovic@gmail.com


Konferencija:13th International Scientific/Professional Conference AGRICULTURE IN NATURE AND ENVIRONMENT PROTECTION, Osijek, 7th-9th September 2020


Preuzmi posterPreuzmi cjeloviti radSadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.