Go to the main Content

<< Back to the home page

Nanokompoziti s perovskitima za fotovoltaike, fotokatalizu i senzoriku, (NanoPeroPhotoSens)

Category: Projekti

KRATKI OPIS PROJEKTA
Projekt je nastavak istraživanja provedenih u prethodnom razdoblju, posvećenih mogućnosti podešavanja svojstava tankih filmova za uporabu u fotoosjetljivim uređajima, modificiranjem njihove strukture i sastava. Istraživati će se nano-strukture i nanokompoziti koji imaju poseban oblik, kao što su nanocjevčice, nano-štapići i vrlo tanki slojevi. Za dodatnu prilagodbu svojstava, modificirat će se kemijski sastav i struktura površine filmova elektrokemijskim jetkanjem, prekrivanjem nanočesticama i tretmanom u reaktivnim plinovima. Podrška eksperimentalnom radu u postizanju ciljanih svojstava za fotonaponsku, senzorsku i fotokatalitičku primjenu, bit će teorijska predviđanja temeljena na DFT računu elektronske strukture pojedinih materijala i nanokompozita. Eksperimenti na ZnO i TiO2, provedeni u prethodnom projektu, bit će prošireni na oksidne materijale koji imaju perovskitnu strukturu, počevši od BaTiO2 i perovskita na bazi Mn. U daljnjim koracima, funkcionalnost istraživanih tankih filmova će biti istražena njihovom integracijom u dvoslojne i višeslojne strukture relevantne za pojedinu vrstu fotoosjetljivih uređaja. Za pripravu i modifikaciju tankih filmova će se koristiti razne fizikalne i kemijske metode. Strukturna i funkcionalna svojstva će se određivati standardnim tehnikama i korelirati s parametrima formiranja, što će omogućiti bolji uvid u procese relevantne za rast tankog filma. Dobiveni eksperimentalni podaci, u kombinaciji s teorijskim predviđanjima temeljenim na DFT izračunima, rezultirati će boljim razumijevanjem utjecaja sastava i nanostrukture na makroskopska svojstva. Ovo će omogućiti procjenu u kojoj mjeri je moguće, postupcima korištenim u projektu, poboljšati svojstava fotovoltaika, fotokatalizatora i senzora. Dobiveni rezultati će biti objavljeni u časopisima s visokim faktorom odjeka iz područja znanosti o materijalima. Projekt će biti djelomično posvećen obrazovanju diplomskih i doktorskih studenata što podrazumijeva i razvoj novih karijera.

Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost

Voditelicaj projekta:
Dr.sc. Andreja Gajović, Institut Ruđer Bošković

Trajanje projekta:
2018. - 2022.

Suradnici s GFVa:
DSc Marko Petric
Izv.prof.dr.sc. Ivana Grčić
Associate Professor Igor Petrović
{{ivana-melnjak}}
Lucija Radetić, mag.ing.geoing.