Go to the main Content

<< Back to the home page

Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti

Category: Projekti

KRATKI OPIS PROJEKTA
Cilj ovog istraživanja (doktorske disertacije) jest ispitati te utvrditi ključna mehanička i fizikalna svojstva otpada koja imaju najveći utjecaj na učinkovitost procesa biosušenja, te temeljem tih rezultata donijeti zaključke za optimirano vođenje procesa biosušenja s ciljem povećanja učinkovitosti samog procesa. Temeljem rezultata istraživanja utvrdit će se korelacijski odnosi između mehaničkih i fizikalnih parametara s parametrima procesa biosušenja (prvenstveno protoka zraka i temperature).

Projektom je pokriven ukupan trošak plaće doktoranda na period od četiri godine (≈ 527.000,00 kn)

Doktorand će svoju doktorsku disertaciju izraditi u sklopu Uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost "Ispitivanje i modeliranje mehaničkog ponašanja bioosušenog otpada kao preduvjet energetske oporabe - WtE"

Mentor:
Associate Professor Igor Petrović

Trajanje projekta:
2020. - 2024.

Doktorand:


Linked Links:

http://wte.gfv.hr/