Go to the main Content

<< Back to the home page

Razvoj nove tehnologije za učinkovitiju oporabu otapala i drugih vrsta opasnog otpada

Category: Projekti

KRATKI OPIS PROJEKTA
Nositelj projekta tvrtka Premifab d.o.o. je razvila proizvodni proces kojim postojeći regenerat koji se uspješno obradi u procesu kemijske obrade ponovno plasira na tržište dok se prestale neregenerirane količine otpada zbrinjavaju. Otpadni mulj koji procesom regeneracije ostaje neiskorišten i neupotrebljiv za daljnju obradu prijavitelj o svom trošku zbrinjava. Nositelj projekta je u sklopu obrade otpadnih otapala fokus usmjerio i na istraživanje i razvoj tehnologije koja bi omogućila iskorištavanja preostalih, do sad u proizvodnom procesu neiskorištenih količina otpada, tj. otpadnog mulja koji nastaje procesom filtracije i destilacije.

Danas na tržištu ne postoji praksa niti razvijena tehnologija daljnje obrade otpadnog mulja iz otapala i njegove ponovne primjene u gospodarstvu. Osnovni razlog leži u raznovrsnosti kemijskog sastava prikupljenih muljeva iz različitih otpad prijavitelj do sada nije bio u mogućnosti dobiti stabilan/unificiran kemijski sastav mulja koji bi dalje mogao koristiti u nekom novom
proizvodnom procesu.

Procesom istraživanja i razvoja razviti će se inovativna tehnologija oporabe preostalog opasnog mulja u korisnu sirovinu za daljnje proizvodne procese u industriji i to na način da će se detaljnom analizom fizikalnih i kemijskih svojstava iz pojedinih tokova otpadnog mulja detektirati sve potencijalno problematične parametre koje je, kemijskim procesima, potrebno ukloniti.

Fokus istraživanja tehnologije biti će prvenstveno usmjeren na standardne otpadne tokove i standardne tipove otpadnih otapala. Premifab d.o.o. će uspješnom realizacijom ovog projekta razviti tehnologiju koja će učinkovito iskorištavati otpadni mulj iz najvažnijih i najčešćih tokova otpadnih otapala i drugih opasnih otpada.

Nositelj projekta:
Premifab d.o.o. Kerestinec

Trajanje projekta:
2020. - 2023.

Izvor financiranja projekta:
Europski fond za regionalni razvoj
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

Voditelj GFV tima:
Associate Professor Aleksandra Anić Vučinić

Suradnici s GFV-a:
Izv.prof.dr.sc. Ivana Grčić
{{ivana-melnjak}}
Assistant Professor Jelena Loborec
Assistant Professor Vitomir Premur
Assistant Professor Jasmin Jug

Doktorand:
Silvija Petković,mag. appl. chem.